08.08.2019.

Blic (portal) – Pitanja u vezi s „kreditnom pauzom“

Pitanja : Zamolila bih Vas da za "Blic Biznis" odgovorite na pitanja, a u vezi sa sledećom temom - u Rusiji je stupio na snagu Zakon o kreditnoj pauzi, koji građanima sa stambenim kreditima omogućava da određeni period budu pošteđeni otplate kredita ako su zapali u probleme zbog kojih ne mogu isplaćivati rate. Stoga su naša pitanja: Da li tako nešto postoji u Srbiji, odnosno da li je jasno propisano jednim pravilnikom ili banke same određuju? Pod kojim uslovima može biti omogućena takva pauza? Koliko može trajati?

Odgovor : U Srbiji nije donet propis koji bi eksplicitno uređivao „kreditnu pauzu“ kod stambenih kredita. Međutim, u skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, ako u toku trajanja ugovornog odnosa nastupe okolnosti koje korisnika dovode u teško imovinsko stanje, odnosno druge bitne okolnosti na koje korisnik ne može uticati - banka na zahtev korisnika, može proglasiti zastoj u otplati (moratorijum) za određeni period. U tom periodu banka ne obračunava zateznu kamatu na dospelo, a neizmireno potraživanje. Kriterijume za proglašenje zastoja u otplati banka može propisati svojim unutrašnjim aktima.

Imajući u vidu da su Vaša pitanja postavljena u kontekstu finansijskih poteškoća dužnika, koje su povod za razmatranje odobravanja ustupaka u vezi sa otplatom pojedinačnog potraživanja (restrukturiranje), ukazujemo na dužnosti banke u skladu sa Odlukom o upravljanju rizicima banke. Banka je, između ostalog, dužna da u okviru kreditnog procesa, utvrdi kriterijume i principe za restrukturiranje postojećih plasmana, kao i da proceni da li je restrukturiranje plasmana prema pojedinačnom dužniku održivo i ekonomski opravdano za banku i dužnika, kao i da utvrdi plan restrukturiranja i da redovno prati njegovo sprovođenje i efekte. Pri tome, banka je naročito dužna da analizira razloge koji su doveli do finansijskih poteškoća dužnika i moguće mere restrukturiranja plasmana, kao i da obrazloži efekte i prednosti izabrane mere restrukturiranja i utvrdi novi plan otplate koji će biti osnov daljeg praćenja sprovođenja plana restrukturiranja plasmana.

Ukazujemo i da je pre pokretanja naplate potraživanja od korisnika finansijske usluge realizacijom sredstva obezbeđenja, banka dužna da razmotri da li postoje mogućnosti za restrukturiranje plasmana (npr. smanjenje kamatne stope, otpis dela glavnice ili dela obračunate kamate, promena datuma dospeća glavnice i/ili kamate i dr.)

Kabinet guvernera