12.05.2023.

Stanje deviznih rezervi i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u aprilu

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju aprila 2023. godine iznosile su 21.556,8 miliona evra, što je najviši nivo bruto deviznih rezervi krajem meseca od kada se prate podaci na ovaj način (od 2000. godine). U toku aprila bruto devizne rezerve povećane su za 176,2 miliona evra.

Ovim nivoom deviznih rezervi obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 176 odsto i 5,7 meseci uvoza robe i usluga, što je gotovo dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveza prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i drugim osnovima) takođe su zabeležile najviši nivo krajem meseca i na kraju aprila iznosile su 17.641,2 miliona evra. U odnosu na kraj marta bile su više za 351,7 miliona evra.

Povećanje bruto deviznih rezervi u aprilu prvenstveno je rezultat intervencija Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu kupovinom deviza (priliv 510,0 miliona evra). Ostvareni su prilivi i po osnovu donacija, upravljanja deviznim rezervama, kao i po drugim osnovima u ukupnom iznosu od 129,1 milion evra.

Navedeni prilivi bili su dovoljni da nadomeste odlive iz deviznih rezervi koji su realizovani pre svega po osnovu povlačenja devizne obavezne rezerve banaka u nešto većem neto iznosu – 200,0 miliona evra, što je karakteristično za početak tromesečja (nasuprot velikom izdvajanju obavezne devizne rezerve krajem tromesečja, što je bio slučaj i u martu). Odlivi su ostvareni i po osnovu neto razduženja države na ime deviznih kredita u iznosu od 155,2 miliona evra, zatim po osnovu dospelih deviznih državnih hartija od vrednosti u iznosu od 40,0 miliona evra, kao i ostalih plaćanja za potrebe države (ukupno 22,2 miliona evra).

Tržišni efekti (međuvalutne promene, promene cene zlata i hartija od vrednosti) bili su negativni u neto iznosu od 45,5 miliona evra, pretežno kao rezultat slabljenja dolara prema evru za 1,0% na međunarodnom tržištu.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u aprilu iznosio je 630,6 miliona evra i bio je za 101,6 miliona evra manji nego u prethodnom mesecu. U prva četiri meseca ove godine, u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 2.610,0 miliona evra.

U aprilu, kao i od početka godine, vrednost dinara prema evru gotovo je nepromenjena.

Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu u aprilu kupila 600 miliona evra, dok je od početka godine neto kupila preko milijardu evra – 1.065 miliona evra, radi održavanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru, ublažavajući na taj način izražene pritiske ka jačanju dinara prema evru.

Kabinet guvernera