17.06.2024.

Narodna banka Srbije pripremila je Nacrt izmena i dopuna Zakona o platnim uslugama

Obaveštavamo javnost da je Narodna banka Srbije pripremila Nacrt izmena i dopuna Zakona o platnim uslugama (u daljem tekstu: Nacrt).

Narodna banka Srbije od 2012. godine aktivno i posvećeno radi na unapređenju tržišta platnih usluga u Republici Srbiji i digitalizaciji finansijskih usluga i putem normativnih aktivnosti, i putem aktivnosti usmerenih na unapređenje platne infrastrukture, što je Republiku Srbiju svrstalo među države lidere u ovoj oblasti.

Izmenama pravnog okvira za pružanje platnih usluga, najpre donošenjem Zakona o platnim uslugama 2014. godine, a zatim i njegovim izmenama 2018. godine, postigli smo gotovo potpunu usklađenost s propisima Evropske unije. Nacrtom koji smo pripremili u domaći pravni okvir implementira se Direktiva o platnim uslugama 2 –  PSD2 (Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on payment services in the internal market, amending Directives 2002/65/EC, 2009/110/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010, and repealing Directive 2007/64/EC), te bismo usvajanjem sada predloženih izmena i dopuna Zakona o platnim uslugama i donošenjem pratećih podzakonskih akata usklađivanje s propisima Evropske unije u potpunosti zaokružili.

Cilj predloženih izmena i dopuna Zakona o platnim uslugama pre svega je da se dodatno podstaknu inovacije na tržištu i obezbedi veća konkurencija i transparentnost u oblasti pružanja platnih usluga, kao i veća zaštita korisnika i sigurnost pri izvršavanju platnih transakcija. Njihovim usvajanjem bi između ostalog bilo uređeno otvoreno bankarstvo (engl. open banking) u Republici Srbiji, a bile bi omogućene i nove usluge i poslovanje pružalaca tih usluga.

Nacrtom su definisane nove usluge:

  • Iniciranje plaćanja je usluga kod koje se na zahtev korisnika platnih usluga izdaje platni nalog na teret platnog računa platioca koji se vodi kod drugog pružaoca platnih usluga;
  • Pružanje informacija o računu je usluga koja se pruža preko interneta i kojom se pružaju grupisane informacije o jednom ili više platnih računa koje korisnik platnih usluga ima kod drugog pružaoca platnih usluga ili kod više pružalaca platnih usluga.

Nacrtom je predviđen jasan i sveobuhvatan skup pravila koja bi se primenjivala na postojeće i nove pružaoce inovativnih platnih usluga. Ova pravila nastoje da obezbede da ovi pružaoci mogu da se takmiče pod jednakim uslovima, što dovodi do veće efikasnosti, izbora i transparentnosti platnih usluga.

Posebna pažnja je posvećena sigurnosti elektronskih plaćanja i merama sigurnosti za zaštitu poverljivosti i integriteta personalizovanih sigurnosnih elemenata korisnika platnih usluga, kako bi se garantovala bezbedna autentifikacija i smanjio rizik od prevare. Nacrtom je definisana pouzdana autentifikacija korisnika i utvrđeno kada je pružalac platnih usluga dužan da je primeni. Nacrtom je dodatno uređeno i upravljanje operativnim i bezbednosnim rizikom.

Usvajanje ovih izmena i dopuna donelo bi brojne koristi za sve korisnike platnih usluga (u vidu pre svega veće zaštite korisnika, veće ponude usluga, nižih troškova), ali i za celokupno tržište platnih usluga u Republici Srbiji, jer se stvara pravni osnov za razvoj novih, inovativnih poslovnih modela i usluga.

Takođe, obaveštavamo javnost da je Narodna banka Srbije pripremila Nacrt Odluke o posebnim pravilima za izvršavanje transfera odobrenja i direktnih zaduženja u evrima (u daljem tekstu: Nacrt Odluke)  kojom se implementira član 5. i Aneks Uredbe EU 260/2012 o utvrđivanju tehničkih i poslovnih zahteva za izvršavanje transfera odobrenja i direktnih zaduženja u evrima (Regulation (EU) No 260/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 establishing technical and business requirements for credit transfers and direct debits in euro and amending Regulation (EC) No 924/2009). Nacrtom Odluke utvrđuju se poslovni, tehnički i drugi zahtevi za izvršavanje transfera odobrenja i direktnih zaduženja u evrima (pravila za korišćenje IBAN i BIC oznake, obaveza primene ISO 20022 XML standarda za kreiranje elektronskih poruka, rokovi za izvršenje platnih transakcija, obavezan set podataka koji prate prenos novčanih sredstava i dr.) radi sprovođenja aktivnosti za pristupanje Republike Srbije Jedinstvenom području za plaćanja u evrima – SEPA.

Pozivaju se građani, stručna javnost i sve druge zainteresovane strane da, u okviru javne rasprave, svoje sugestije i primedbe na pomenute nacrte propisa dostave do 27. juna 2024. godine, na imejl adresu: kabinetguvernera@nbs.rs i platni.sistem@nbs.rs.

Sektor za platni sistem