Proces odlučivanja o monetarnoj politici

Odluke o monetarnoj politici donosi Izvršni odbor Narodne banke Srbije, koji čine guverner i viceguverneri. Izvršni odbor donosi odluke na sednicama, većinom glasova svih članova. U slučaju izjednačenog broja glasova, odlučuje glas guvernera.

Odluke Izvršnog odbora o referentnoj kamatnoj stopi zasnivaju se na analizi makroekonomskih kretanja, projekciji inflacije i analizi odstupanja ostvarene od projektovane inflacije. Projekcija inflacije izrađuje se tromesečno i objavljuje kao sastavni deo Izveštaja o inflaciji (u februaru, maju, avgustu i novembru). Referentna kamatna stopa se menja u skladu sa ekonomskim kretanjima i projekcijama dinamike inflacije, tako da doprinosi održavanju inflacije u projektovanom okviru.

Sednice Izvršnog odbora na kojima se odlučuje o referentnoj kamatnoj stopi održavaju se, po pravilu, prvog radnog četvrtka nakon 6. u mesecu, a saopštenje za javnost sa sednice Izvršnog odbora na kojoj se odlučuje o referentnoj kamatnoj stopi objavljuje se u 12.00 časova na internet stranici Narodne banke Srbije . U saopštenju za javnost navode se razlozi koji su opredelili konkretnu odluku Izvršnog odbora.

Nakon sastanaka Izvršnog odbora na kojima se razmatraju i usvajaju makroekonomske projekcije i Izveštaj o inflaciji (februar, maj, avgust i novembar), organizuju se konferencije za štampu koje imaju za cilj upoznavanje javnosti sa aktuelnim makroekonomskim kretanjima i projekcijama inflacije, bruto domaćeg proizvoda i drugih važnih makroekonomskih veličina, kao i rizicima njihovog ostvarivanja. Takođe, objašnjava se monetarna politika Narodne banke Srbije, kao i razlozi donošenja konkretnih odluka Izvršnog odbora. Konferencija za štampu prenosi se uživo na internet stranici Narodne banke Srbije, uz istovremeno objavljivanje Izveštaja o inflaciji i materijala koji je prezentovan na konferenciji. Pristup javnosti ovim informacijama omogućava bolje razumevanje monetarne politike koju vodi Narodna banka Srbije i njene odlučnosti u ostvarivanju osnovnih ciljeva koji su utvrđeni zakonom, a time i usidravanju inflacionih očekivanja.

MO-sednice_cir