Bazel I

Svrha i suština standarda Bazela I

Događaji i dešavanja tokom sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka (rastuća volatilnost na finansijskim tržištima, deregulacija, globalizacija, inovativni instrumenti, dužničke krize) koji su imali za posledicu eroziju kapitalne osnove velikih banaka širom sveta motivisali su BCBS da 1988. godine sastavi i objavi prvi međunarodni sporazum o kapitalu banaka (Basel Capital Accord) poznat kao Bazel I. Svrha standarda Bazela I bila je uvođenje jedinstvenog načina za izračunavanje adekvatnosti kapitala kako bi se ojačala finansijska stabilnost. Bazel I definiše elemente kapitala banaka – osnovne i dopunske, pondere za izračunavanje kreditnog rizika po bilansnoj aktivi (ponderi rizika: 0%, 20%, 50% i 100%) i faktore kreditne konverzije za vanbilansne stavke (posle čega se primenjuju odgovarajući ponderi rizika), kao i odnos između kapitala i ukupne izloženosti banke (bilansne i vanbilansne) ponderisane kreditnim rizikom s ciljem izračunavanja pokazatelja adekvatnosti kapitala. Pokazatelj adekvatnosti kapitala banke, izračunat na taj način, treba da iznosi najmanje 8%:

Kapital
————————————————————————— ≥ 8 %
Kreditnim rizikom ponderisane izloženosti

Prednosti i pozitivni efekti primene standarda Bazela I

  • porast adekvatnosti kapitala međunarodno aktivnih banaka,
  • relativno jednostavna struktura,
  • primena u različitim zemljama širom sveta,
  • jačanje konkurencije banaka na međunarodnom nivou,
  • porast discipline u procesu upravljanja kapitalom, i benchmark za procenu banaka koju sprovode učesnici na finansijskom tržištu.

Nedostaci standarda Bazel I

Uprkos prednostima i pozitivnim efektima, vremenom su nedostaci standarda Bazela I došli do izražaja:

  • adekvatnost kapitala zavisi od kreditnog rizika, dok su ostali rizici (npr. tržišni i operativni) izostavljeni iz analize,
  • u oceni kreditnog rizika nema razlike između dužnika različitog kvaliteta i rejtinga,
  • akcenat je na knjigovodstvenim, a ne na tržišnim vrednostima, i
  • neadekvatno sagledavanje rizičnosti i efekata upotrebe modernih finansijskih instrumenata, kao i tehnika ublažavanja rizika.

Najznačajnije dopune standarda Bazela I

Neki od nedostataka Bazela I, posebno oni koji se tiču tržišnog rizika, otklonjeni su izmenama i dopunama preporuka 1993. i 1996. godine, i to uvođenjem kapitalnog zahteva za tržišni rizik i novog instrumenta za ocenu tržišnog rizika banke – VaR (Value at Risk).

Kapital
————————————————————————— ≥ 8 %
Rizikom ponderisane izloženosti (kreditni i tržišni rizik)