Базел I

Сврха и суштина стандарда Базелa I

Догађаји и дешавања током седамдесетих и осамдесетих година прошлог века (растућа волатилност на финансијским тржиштима, дерегулација, глобализација, иновативни инструменти, дужничке кризе) који су имали за последицу ерозију капиталне основе великих банака широм света мотивисали су BCBS да 1988. године састави и објави први међународни споразум о капиталу банака (Basel Capital Accord) познат као Базел I. Сврха стандарда Базелa I била је увођење јединственог начина за израчунавање адекватности капитала како би се ојачала финансијска стабилност. Базел I дефинише елементе капитала банака – основне и допунске, пондере за израчунавање кредитног ризика по билансној активи (пондери ризика: 0%, 20%, 50% и 100%) и факторе кредитне конверзије за ванбилансне ставке (после чега се примењују одговарајући пондери ризика), као и однос између капитала и укупне изложености банке (билансне и ванбилансне) пондерисане кредитним ризиком с циљем израчунавања показатеља адекватности капитала. Показатељ адекватности капитала банке, израчунат на тај начин, треба да износи најмање 8%:

Капитал
————————————————————————— ≥ 8 %
Кредитним ризиком пондерисане изложености

Предности и позитивни ефекти примене стандарда Базела I

  • пораст адекватности капитала међународно активних банака,
  • релативно једноставна структура,
  • примена у различитим земљама широм света,
  • јачање конкуренције банака на међународном нивоу,
  • пораст дисциплине у процесу управљања капиталом, и benchmark за процену банака коју спроводе учесници на финансијском тржишту.

Недостаци стандарда Базел I

Упркос предностима и позитивним ефектима, временом су недостаци стандарда Базела I дошли до изражаја:

  • адекватност капитала зависи од кредитног ризика, док су остали ризици (нпр. тржишни и оперативни) изостављени из анализе,
  • у оцени кредитног ризика нема разлике између дужника различитог квалитета и рејтинга,
  • акценат је на књиговодственим, а не на тржишним вредностима, и
  • неадекватно сагледавање ризичности и ефеката употребе модерних финансијских инструмената, као и техника ублажавања ризика.

Најзначајније допуне стандарда Базела I

Неки од недостатака Базела I, посебно они који се тичу тржишног ризика, отклоњени су изменама и допунама препорука 1993. и 1996. године, и то увођењем капиталног захтева за тржишни ризик и новог инструмента за оцену тржишног ризика банке – VaR (Value at Risk).

Капитал
————————————————————————— ≥ 8 %
Ризиком пондерисане изложености (кредитни и тржишни ризик)