Instrumenti monetarne politike

Narodna banka Srbije ostvaruje ciljeve inflacije izborom instrumenata monetarne politike na osnovu analize trenutne ekonomske situacije, ocene budućih kretanja i srednjoročne projekcije inflacije. Narodna banka Srbije koristiti instrumenate monetarne politike tako da obezbedi ostvarivanje ciljane inflacije i da odstupanja ostvarene od ciljane inflacije budu privremena. Ne može se očekivati da u svakom momentu ostvarena inflacija bude jednaka ciljanoj. Pri ozbiljnim šokovima nije uvek moguće, niti poželjno, vratiti inflaciju na ciljanu stopu u kratkom vremenskom periodu, s obzirom na kašnjenja u mehanizmu transmisije i uticaju koji bi to moglo imati na opštu makroekonomsku i finansijsku stabilnost. Stoga će, kao i druge centralne banke, Narodna banka Srbije dozvoliti privremeno odstupanje inflacije od utvrđenog cilja u slučaju da vraćanje inflacije na cilj u kratkom vremenskom periodu zahteva promene u monetarnoj politici koje bi mogle izazvati dodatnu makroekonomsku nestabilnost. To se naročito odnosi na slučajeve naglih promena cena primarnih proizvoda ili na odstupanja u planiranom rastu cena proizvoda koje su pod direktnim ili indirektnim uticajem odluka Vlade.

Osnovni instrument monetarne politike

Referentna kamatna stopa je osnovni instrument monetarne politike u režimu ciljanja inflacije. Ostali monetarni instrumenti, uključujući intervencije na deviznom tržištu, imaju samo pomoćnu ulogu. Ovu kamatnu stopu Narodna banka Srbije primenjuje u sprovođenju glavnih operacija na otvorenom tržištu (trenutno u sprovođenju reverznih repo transakcija, odnosno repo transakcija prodaje hartija od vrednosti, s rokom dospeća transakcije od jedne nedelje). Ona predstavlja operativni cilj za kratkoročne kamatne stope na tržištu novca. Njena uloga kao operativnog cilja je podržana koridorom kamatnih stopa na depozitne i kreditne olakšice i drugim operacijama na otvorenom tržištu.

Ostali instrumenti monetarne politike

Ostali instrumenti monetarne politike Narodne banke Srbije imaju pomoćnu ulogu – doprinose nesmetanoj transmisiji uticaja referentne kamatne stope na tržište, kao i razvoju finansijskih tržišta. Ti instrumenti su:

  • operacije na otvorenom tržištu,
  • obavezna rezerva,
  • kreditne i depozitne olakšice (stalne olakšice) i
  • intervencije na deviznom tržištu.

Kao i u slučaju razvijenijih tržišnih privreda, naročito onih u režimu inflatornog targetiranja, Narodna banka Srbije koristi kamatne stope na međubankarskom tržištu novca kao operativni cilj, a kao prelazni projekciju inflacije.