Fond revolving kredita - krediti za mala i srednja preduzeća i preduzetnike

Evropska unija, preko Evropske agencije za rekonstrukciju, odobrila je tokom 2001. i 2002. godine Republici Srbiji donaciju u iznosu od 15 miliona evra za finansiranje malih i srednjih preduzeća i preduzetnika. Donacija je za nepune dve godine u potpunosti realizovana, a redovnim otplatama glavnice i kamate formiran je Fond revolving kredita. Iz sredstava donacije i Fonda revolving kredita do kraja decembra 2023. godine odobreno je 1.415 kredita malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u ukupnom iznosu od 143,9 miliona evra.

Krajem 2005. godine, kao rezultat uspešne realizacije donacije, Evropska agencija za rekonstrukciju vlasništvo nad sredstvima Fonda revolving kredita prenela je na Republiku Srbiju, uz obavezu da se sredstva Fonda i dalje koriste pod istim uslovima i za iste namene.

Namena kredita:  

Sredstva su namenjena za nabavku opreme i postrojenja za proizvodnju robe i/ili pružanja usluga i izgradnju objekata za smeštaj proizvodnih kapaciteta, uz obavezu korisnika da najmanje 20% vrednosti projekta pokrije sopstvenim sredstvima i mogućnost da najviše 20% kredita iskoristi za obrtna sredstva.

 

Krajnjim korisnicima sredstva se plasiraju preko sledećih posredničkih banaka:

Detaljnije informacije u vezi sa ovom kreditnom linijom mogu se dobiti preko navedenih posredničkih banaka, kao i u Centru za saradnju sa domaćim i međunarodnim institucijama i finansijskim organizacijama – Odsek za revolving kredite Republike Srbije, Narodna banka Srbije, Kralja Petra 12, 11000 Beograd (tel.: 011/3027-315, 3027-318, 3027-319, 3027-321, 3027-353).

Uslovi kreditiranja:

Iznos pojedinačnog kredita: od EUR 20.000 do EUR 200.000
Kamatna stopa tromesečni EURIBOR + do 3,25%
Ročnost kredita do pet godina
Period počeka kredita: do godinu dana