Analiza usklađenosti domaćeg regulatornog okvira sa zahtevima Bazel III standarda

U skladu sa Strategijom za uvođenje Bazel III standarda u Srbiji (Strategija), koju je 17. decembra 2013. godine usvojio Izvršni odbor Narodne banke Srbije sprovedena je analiza usklađenosti domaćeg regulatornog okvira sa standardima navedenim u dokumentima Bazelskog komiteta za superviziju banaka (BCBS) – A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems – revised version, International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring i Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools.

Pored navedenih akata, fokus je u najvećoj meri bio na pravnim aktima Evropske unije kojim se uvode Bazel III standardi i koji, u odnosu na bazelske dokumente, imaju dodatnu dimenziju tehničke detaljnosti - Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (Uredba) i Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC (Direktiva).

Predmet analize bile su sledeće oblasti obuhvaćene Bazel III (uključujući Bazel II i Bazel 2,5) standardima:

 • Definicija i elementi kapitala, pokazatelji adekvatnosti kapitala;
 • Kapitalni zahtevi za kreditni rizik – standardizovani pristup;
 • Kapitalni zahtevi za kreditni rizik – pristup zasnovan na internim rejtinzima (IRB pristup);
 • Kapitalni zahtevi za kreditni rizik – tehnike ublažavanja kreditnog rizika;
 • Kapitalni zahtevi za kreditni rizik – sekjuritizacija;
 • Kapitalni zahtevi za operativni rizik;
 • Kapitalni zahtevi za tržišne rizike;
 • Velike izloženosti;
 • Pokazatelj pokrića likvidnom aktivnom (LCR pokazatelj);
 • Zaštitni slojevi kapitala (capital buffers);
 • Ostalo (rizik izmirenja/isporuke, rizik druge ugovorne strane, rizik prilagođavanja kreditnom vrednovanju, objavljivanje podataka i informacija).

Akti domaće regulative koji su poređeni sa navedenim međunarodnim standardima i propisima su:

 • Zakon o bankama;
 • Odluka o adekvatnosti kapitala;
 • Odluka o upravljanju rizicima banke;

Navedenom analizom identifikovano je da se važeća regulativa u Republici Srbiji razlikuje u odnosu na propise Evropske unije kojima se uvode Bazel III, i to u većoj meri u delovima koji se odnose na zahteve u pogledu regulatornog kapitala, kapitalne zahteve za tržišne rizike i pokazatelje likvidnosti, dok manje razlike postoje u delovima propisa koji se odnose na kapitalne zahteve za kreditni rizik i za operativni rizik. Takođe, konstatovano je da je neophodno usaglašavanje regulatornog okvira Republike Srbije u vezi sa sekjuritizacijom, pokazateljem leveridža kao i zaštitnim slojevima kapitala, s obzirom da domaća regulativa ne propisuje navedene pojmove.