30.06.2023.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, industrijska proizvodnja je u maju 2023. povećana za 1,5% međugodišnje, čemu je doprinela veća proizvodnja električne energije (17,2% međugodišnje). S druge strane, aktivnost u prerađivačkoj industriji u maju je bila niža za 0,6% međugodišnje, a u rudarstvu za 3,3% međugodišnje. U okviru prerađivačke industrije, rast je zabeležen u 13 od 24 grane, a najveći doprinos rastu potekao je od proizvodnje osnovnih metala, računara i elektronskih proizvoda i motornih vozila, dok je najveći negativan doprinos potekao od proizvodnje naftnih derivata, metalnih proizvoda i građevinskog materijala.

Posmatrano u periodu januar–maj 2023. godine, industrija je zabeležila međugodišnji rast od 2,0%, vođena rastom sektora energetike (17,5%) i rudarstva (2,1%), dok je u prerađivačkoj industriji aktivnost smanjena za 1,3%.

Promet u trgovini na malo u maju 2023, u odnosu na isti mesec prethodne godine, bio je realno niži za 6,2%, dok je u periodu januar–maj realno niži za 4,9% međugodišnje. Ukupan broj dolazaka turista u maju viši je za 8,0% međugodišnje, a ukupan broj noćenja turista za 3,8%. U periodu januar–maj 2023, ukupan broj dolazaka turista veći je za 16,5% međugodišnje, a broj noćenja turista za 13,2% međugodišnje.

Kada je reč o spoljnotrgovinskim kretanjima, robni izvoz je u maju zabeležio međugodišnji rast od 0,9%, dok je u periodu januar–maj bio viši za 10,5% u odnosu na isti period prethodne godine. Robni uvoz je u maju bio niži za 11,6% na  međugodišnjem nivou, a posmatrano od početka godine smanjen je za 5,0% međugodišnje. U okviru robnog izvoza, u maju je nastavljen rast izvoza prerađivačke industrije i električne energije, dok je, s druge strane, niži robni uvoz rezultat pre svega smanjenog uvoza energenata.

Kabinet guvernera