30.11.2023.

Na osnovu mera Narodne banke Srbije banke otpisale potraživanja u iznosu od 2,94 milijarde dinara

Sprovodeći kontrolu banaka u oblasti zaštite korisnika, Narodna banka Srbije je utvrdila određene nepravilnosti koje se odnose na postupanje banaka prema fizičkim licima korisnicima tzv. neaktivnih tekućih računa. Radi se o računima koje korisnici dugi niz godina nisu upotrebljavali za izvršavanje platnih transakcija, a na kojima postoji dugovanje, koje je usled dugogodišnje naplate naknade za održavanje računa i kamate na nedozvoljeno prekoračenje, odnosno zatezne kamate, znatno uvećano. Kod nekih računa negativan saldo postojao je već u trenutku izvršenja poslednje transakcije od strane korisnika, dok je u drugim slučajevima obračunavanjem naknade za održavanje računa korisnik uveden u nedozvoljeno prekoračenje, nakon čega je započet obračun kamate.

Na osnovu naloga Narodne banke Srbije u tim kontrolnim postupcima, tri banke su trajno otpisale potraživanja u iznosu od 735 miliona dinara. Tim otpisom obuhvaćeno je oko 49.000 korisnika. Nakon toga, Narodna banka Srbije je uputila zahtev preostalim bankama da postupe na istovetan način, pa je tako još 16 banaka trajno otpisalo svoja potraživanja po osnovu neaktivnih računa u iznosu od 2,2 milijarde dinara, a otpisom (potpunim ili delimičnim) obuhvaćeno je oko 157.000 korisnika.

Dakle, ukupan iznos potraživanja koje banke neće naplaćivati od korisnika iznosi 2,94 milijarde dinara, odnosno prosečno 14.280 dinara po korisniku.

U vezi sa svim otpisanim potraživanjima banke ne mogu pokretati postupak prinudne naplate, a podaci o docnji se brišu iz evidencije Kreditnog biroa, i to najkasnije nakon isteka tri godine od kada su u skladu s mišljenjem Narodne banke Srbije bili ispunjeni uslovi za otpis tih potraživanja.

Ovaj primer i podaci pokazuju da Narodna banka Srbije aktivno koristi sve raspoložive supervizorske mere radi zaštite prava i interesa korisnika finansijskih usluga, te da te mere donose konkretnu materijalnu korist za građane.

Kabinet guvernera