08.12.2023.

Sve više finansijskih usluga ugovara se „iz fotelje”

Tokom trećeg tromesečja 2023. godine u Republici Srbiji je zaključeno 43.318 ugovora na daljinu između banaka i korisnika finansijskih usluga, što je za 9,68% više nego u istom tromesečju prethodne godine. Od pomenutog broja, 35.862 ugovora zaključeno je elektronskim putem, odnosno za 2,13% više nego u istom tromesečju prethodne godine, dok se u odnosu na isti period prethodne godine beleži znatan rast ugovora zaključenih putem video-identifikacije od 70,27% i sada iznosi 7.456.

Ugovori putem video-identifikacije beleže udeo od 17,2%, dok ugovori sklopljeni na drugi elektronski način čine 82,8% ukupnog broja zaključenih ugovora na daljinu.

Posmatrano po vrsti finansijskog proizvoda, građani su u većoj meri koristili mogućnost ugovaranja na daljinu u trećem tromesečju 2023. godine u odnosu na isto tromesečje 2022. godine prilikom ugovaranja usluge platnog računa za 98,16% (4.084 naspram 2.061), ostalih usluga  za 29,69% (3.840 naspram 2.961), dozvoljenog prekoračenja  za 19,54% (8.968 naspram 7.502) i štednje po viđenju / oročene štednje za 11,39% (3.511 naspram 3.152), dok su u manjoj meri ugovarali uslugu gotovinskog kredita, za 3,79% (22.915 naspram 23.818).

Grafički pregled podataka u vezi s pružanjem platnih usluga i izdavanjem elektronskog novca za treće tromesečje 2023. godine dostupan je na internet prezentaciji Narodne banke Srbije u delu za statistiku platnog sistema.

Sektor za platni sistem