08.03.2024.

Korisno je da znate… Inflacija usporava – šta to znači za građane?

Najnoviji podaci pokazuju da je inflacija usporila za gotovo 10,0 procentnih poena, sa 16,2% u martu 2023. na 6,4% u januaru ove godine. Šta to znači za građane – jedno je od glavnih pitanja koje se postavlja ovih dana. U rubrici „Korisno je da znate” Lazar Radivojević, istraživač u Odseku za analizu inflacije, pojašnjava koji faktori su doprineli usporavanju inflacije, kod kojih proizvoda je rast najviše usporio, kao i to šta nas očekuje u narednom periodu.

Na početku videa Lazar Radivojević je istakao najznačajnije faktore koji su doprineli usporavanju inflacije:

  • efekte prethodnog zaoštravanja naše monetarne politike;
  • efekte zaoštravanja monetarne politike Evropske centralne banke i posledično nižu uvoznu inflaciju;
  • slabljenje globalnih troškovnih pritisaka (niže cene energenata, primarnih poljoprivrednih proizvoda i ostalih sirovina koje se koriste u proizvodnji);
  • pad inflacionih očekivanja i povratak inflacionih očekivanja finansijskog sektora za godinu dana unapred u granice cilja.

Važno je naglasiti da niža inflacija ne znači da se potrošačke cene, ukupno posmatrano, prethodnih meseci smanjuju, već da rastu manjom brzinom nego u 2022. godini i u prvom tromesečju 2023. godine. Takođe, kada kažemo ’ukupno posmatrano’, mislimo na promene cena različitih grupa proizvoda i usluga srazmerno učešću koje te kategorije imaju u potrošačkoj korpi, što može da znači da su cene određenih proizvoda i usluga rasle, ali da su istovremeno cene nekih drugih proizvoda i usluga smanjivane”, istakao je on. Prema njegovim rečima, primera radi, na kraju 2023. godine cene šezdesetak proizvoda i usluga (iz korpe od 660 proizvoda i usluga koje ulaze u obračun potrošačkih cena) bile su niže nego na kraju 2022. godine.

U svakodnevnom životu usporavanje inflacije znači da bi učestalost promena cena trebalo da bude znatno manja nego u periodu visoke inflacije, kada su te promene bile česte, kao i veću mogućnost trgovaca da u saradnji s dobavljačima ponude kupcima bolje i češće akcije, sada kada su troškovni pritisci smanjeni”, ističe Lazar Radivojević.

Posebno je istakao da je u okviru inflacije najznačajnije usporavanje rasta zabeleženo u kategoriji cena hrane, koja čini najveći deo potrošačke korpe za najveći broj ljudi. „Tako je rast cena hrane sa oko 25%, koliko je iznosio u martu 2023, snižen na 7,2% u januaru 2024, pri čemu su cene povrća od jula do decembra prošle godine smanjene za oko 16%, dok su cene prerađene hrane, koje uključuju osnovne životne namirnice, u istom periodu u proseku mesečno rasle oko 0,2%, što potvrđuje smirivanje inflatornih pritisaka kod ovih, za sve nas važnih proizvoda”, naglasio je on.

Radivojević je podsetio i na to da se opšta korist od niže inflacije najizrazitije vidi u uvećanom raspoloživom dohotku za potrošnju i rastu životnog standarda naših građana usled većeg realnog rasta zarada. U prilog tome govori da prosečna zarada od sredine prošle godine raste brže od inflacije, što povećava realni dohodak stanovništva i omogućuje kupovinu veće količine proizvoda i usluga. „To potvrđuje i podatak o količinskom prometu u trgovini na malo, koji od oktobra beleži međugodišnji rast”, ističe on.

Za segment privrede niska i stabilna inflacija doprinosi većoj izvesnosti poslovanja i investiranja i lakšem planiranju, što bi trebalo da doprinese novim investicijama, rastu zaposlenosti i većim prihodima. Takođe, niža inflacija omogućava da finansijski i kreditni uslovi postanu povoljniji, što bi trebalo dodatno da utiče na raspoloživ dohodak za potrošnju i investicije.

Na kraju, on je pomenuo i „nesamerljive” (psihološke, simboličke) koristi od niže inflacije, s obzirom na iskustva iz prošlosti, kao i to što niža tekuća inflacija utiče na očekivanja u pogledu buduće inflacije.

Imajući u vidu sve prethodno, koristi od niže inflacije, posmatrano sa ekonomsko-društvenog aspekta, široko su rasprostranjene”, kaže on.

Na pitanje šta nas očekuje u narednom periodu, Lazar Radivojević ističe da Narodna banka Srbije očekuje dalje usporavanje inflacije i procenjuje da će se ona sredinom ove godine vratiti u granice cilja, a da će se do kraja godine približiti centralnoj vrednosti cilja od 3% i da će se oko tog nivoa kretati i tokom naredne godine. „Građani bi, dakle, i u narednim mesecima trebalo da vide veće pozitivne efekte niže inflacije”, ističe on na kraju videa.

Odeljenje za komunikacije