25.09.2020.

Netačne informacije o stavu Narodne banke Srbije o nezakonitosti naplate troškova obrade kredita

Povodom informacija koje se pojavljuju u medijima o stavu Narodne banke Srbije o nezakonitosti naplate troškova obrade kredita, Narodna banka Srbije ovim putem ukazuje da su ovakve informacije netačne i da kao takve mogu neosnovano generisati rizike koji mogu imati uticaj na stabilnost finansijskog sistema.

S tim u vezi, Narodna banka Srbije nikad nije zauzela stav da banke nemaju pravo na naknadu obrade kredita. Štaviše, Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga je propisano da ugovor o kreditu mora da sadrži vrstu i visinu svih naknada koje padaju na teret korisnika kredita. Važno je ukazati na to da naknade i troškovi u vezi sa realizacijom kredita (troškovi obrade, praćenja i administriranja kredita), koje banka naplaćuje od korisnika, ulaze u obračun efektivne kamatne stope i zakonska je obaveza banke da iste jasno predoči korisniku u predugovornoj fazi, odnosno, iskaže ih u ponudi, kako bi korisnik na transparentan način bio upoznat sa svim troškovima koji padaju na njegov teret. Banke su dužne da efektivnu kamatnu stopu obračunavaju na jedinstven propisani način radi poređenja istovrsnih ponuda različitih banaka. Ovakvim postupanjem obezbeđuje se da korisnik sagleda sve obaveze i troškove koje bi mogao imati u slučaju donošenja odluke da ugovor o kreditu zaključi sa bankom.  

Narodna banka Srbije sa aspekta zaštite korisnika finansijskih usluga, kao jedne od svojih zakonom utvrđenih funkcija, je kroz zakonodavni okvir propisala obavezu za banke da korisniku pruže potpune i jasne informacije i odgovarajuća objašnjenja o uslovima koji se odnose na ugovor o kreditu, a koje obuhvataju i informacije o troškovima koje korisnik ima u vezi sa kreditom, koje banka, u granicama propisa i dobrih poslovnih običaja i u skladu sa svojom poslovnom politikom, utvrđuje za pruženu uslugu. Korisnik, na osnovu informacija predočenih od banke kao druge ugovorne strane, a u skladu sa opštim načelima ugovornog prava -  autonomije volje i slobode ugovaranja, odlučuje da li će zaključiti ugovor o kreditu s bankom i koje sve elemente će taj ugovor imati.

Takođe, podsećamo da je i Vrhovni kasacioni sud u vezi s ovim pitanjem, zauzeo stav da „banka ima pravo na naplatu troškova i naknada bankarskih usluga, pa odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da banci plati troškove kredita nije ništava pod uslovom da ponuda banke sadrži jasne i nedvosmislene podatke o troškovima kredita. Troškovi obrade kredita i puštanja kredita u tečaj, kao i drugi troškovi koje banka obračunava korisniku prilikom odobravanja kredita ili koji su poznati na dan obračuna i koje banka obračunava korisniku u toku realizacije ugovora o kreditu, mogu biti iskazani u procentualnom iznosu i naplaćuju se samo kroz obračun efektivne kamatne stope.“. Vrhovni kasacioni sud je ovakav stav zauzeo, između ostalog, i tumačenjem odredaba Odluke o jedinstvenom načinu obračuna i objavljivanja efektivne kamatne stope na depozite i kredite, koja  je  stupila  na  snagu  01.10.2006.  godine, a kojom su detaljno definisani troškovi u vezi s odobravanjem kredita i obaveza da se svi iskažu kroz obračun efektivne kamatne stope, o čemu je sud dao detaljno tumačenje u obrazloženju svog pravnog stava.

Kabinet guvernera