16.06.2021.

Nabavka informatičke opreme i usluga sprovedena transparentno i u skladu sa zakonom

Povodom pojedinih neistinitih i zlonamernih navoda u javnosti o nabavci informatičkih usluga i opreme, Narodna banka Srbije ističe da je tu nabavku, kao i sve druge postupke javnih nabavki, sprovela transparentno i u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Ugovor za predmetne nabavke dodeljen je u otvorenom postupku, koji predstavlja najtransparentniji postupak javne nabavke. U takvom, otvorenom postupku nabavke, za koji su mogli da se prijave ponuđači koji ispunjavaju sve propisane uslove u skladu sa zakonom, javio se samo jedan ponuđač.

Ističemo i to da su, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, svi privredni subjekti imali pravo da postave pitanja ili upute primedbe na sadržinu konkursne dokumentacije, kao i da podnesu zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje Narodne banke Srbije kao naručioca, u vezi sa određivanjem vrste postupka, sadržine javnog poziva i konkursnom dokumentacijom.

Kabinet guvernera