28.02.2022.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, realni rast bruto domaćeg proizvoda u četvrtom tromesečju 2021. godine iznosio je 7,0% međugodišnje. Na nivou cele 2021. godine, realni rast bruto domaćeg proizvoda, posmatrano kao zbir četiri tromesečja, iznosio je 7,4%.

Industrijska proizvodnja je u januaru 2022. godine zabeležila međugodišnje smanjenje aktivnosti od 2,6%. Smanjenje ukupne industrijske proizvodnje posledica je pre svega smanjenja aktivnosti u sektoru energetike od 18,7% međugodišnje. S druge strane, u sektoru rudarstva ostvaren je međugodišnji rast od 30,6% kao rezultat povećane eksploatacije ruda metala. Suočena sa izazovima u vezi sa i dalje prisutnim zastojima u globalnim lancima snabdevanja, prerađivačka industrija je u januaru zabeležila međugodišnje smanjenje proizvodnje od 0,8%. Pri tome, više od polovine grana u okviru prerađivačke industrije (13 od 24 grane) povećalo je proizvodnju, a posebno se ističu proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava, osnovnih metala i proizvoda od metala, farmaceutskih proizvoda i mašina i opreme. Smanjenje je zabeleženo u proizvodnji naftnih derivata, nameštaja i prerade drveta.

U okviru uslužnih sektora, promet u trgovini na malo u januaru bio je realno veći za 4,3% međugodišnje, dok je u oblasti turizma broj dolazaka turista u januaru međugodišnje povećan za 56,4%, a broj noćenja za 54,3%. Pri tome, porastao je broj dolazaka i noćenja i domaćih i stranih turista.

Prema podacima Ankete o radnoj snazi, stopa nezaposlenosti se u četvrtom tromesečju 2021. spustila na jednocifren nivo i iznosila je 9,8%, što je za 0,9 procentnih poena ispod stope nezaposlenosti u četvrtom tromesečju 2020. Istovremeno, stopa zaposlenosti iznosila je 50,0%, što je za 2,4 procentna poena više nego u četvrtom tromesečju 2020. godine.

Kabinet guvernera