06.12.2023.

Korisno je da znate... Dobrovoljni penzijski fondovi

Pored državnih penzija, u našoj zemlji funkcionišu i dobrovoljni penzijski fondovi čije se poslovanje uređuje Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima. O ovom sistemu koji je pod nadzorom Narodne banke Srbije, u rubrici „Korisno je da znate“ govori Milkica Radulović, direktor Odeljenja za nadzor nad delatnošću dobrovoljnih penzijskih fondova u Sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja.  Privatnu penziju možete sebi obezbediti tako što ćete se učlaniti u neki od postojećih dobrovoljnih penzijskih fondova kojih trenutno ima sedam. Osnivači društava koja upravljaju dobrovoljnim penzijskim fondovima su uglavnom renomirane banke i društva za osiguranje koji posluju na našem tržištu.

Na šta treba obratiti pažnju pri izboru fonda i pri zaključivanju ugovora?

O poslovanju fondova možete se informisati putem prospekata koje možete pronaći na sajtu društava za upravljanje tim fondovima, preko posrednika odnosno agenata prodaje, kao i putem sajta Narodne banke Srbije. Posebno treba obratiti pažnju na informacije o investicionim politikama fondova, prinosima koje ostvaruju, nivou rizika koje fondovi preuzimaju, kao i naknadama koje se naplaćuju od člana fonda što takođe može biti od značaja kod donošenja odluke o izboru penzijskog fonda. Kada izaberete fond u koji želite da se učlanite potrebno je da sa društvom za upravljanje tim fondom zaključite tipski ugovor o članstvu koji sadrži podatke o članu, društvu za upravljanje, obvezniku uplate doprinosa i fondu.

Ko može biti član fonda?

Bitno je naglasiti da član fonda ne mora biti i lice koje uplaćuje doprinose. Na primer, roditelji (bake/deke) mogu uplaćivati doprinose za decu ili poslodavci za zaposlene. Član fonda možete biti i ako niste u radnom odnosu, a ukoliko ste zaposleni raspitajte se da li vaš poslodavac uplaćuje doprinose u dobrovoljne penzijske fondove za svoje zaposlene i kakvi su uslovi članstva. Nakon zaključenja ugovora o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu možete da počnete sa uplatama doprinosa koji se evidentiraju na vašem individualnom računu kod fonda. Sredstva na vašem računu, koja štedite za budućnost, uvećavaju se uplatom doprinosa, ali i prihodom od investiranja imovine fonda. Naime ukupna sredstva fonda investiraju se u razne oblike imovine (obveznice, akcije, nekretnine, oročavaju se u formi depozita kod banke i sl.) kako bi se očuvala i uvećala vrednost imovine fonda. Ostvareni prinosi odnosno dobit od ulaganja imovine fonda redovno se pripisuje na račun članova fonda srazmerno njihovom učešću u toj imovini.

Uplatom doprinosa u fond zapravo kupujete investicione jedinice

Vrednost investicione jedinice se menja svakodnevno u zavisnosti od kretanja cena hartija od vrednosti i druge imovine u koju su uložena sredstva fonda. Fondovi su obavezni da svakoga dana objavljuju na svom sajtu vrednost investicione jedinice. Dnevne podatke o vrednosti investicionih jedinica svih sedam fondova takođe možete pronaći i na sajtu Narodne banke Srbije. Kada postanete član fonda možete elektronskim putem izvršiti uvid u broj investicionih jedinica kojima raspolažete na svom individualnom računu na određeni dan, a iznos svojih sredstava u fondu možete izračunati tako što ćete broj investicionih jedinica kojima raspolažete na određeni dan pomnožiti sa vrednošću investicione jedinice vašeg fonda na određeni dan. Doprinose možete uplaćivati i vi i vaš poslodavac a mogu se ostvariti i  poreske olakšice na doprinose koji se uplaćuju. Vaša privatna penzija ne zavisi od dužine radnog staža, već od redovnosti uplata, dužine perioda u kome vršite uplate i načina na koji se ta sredstva investiranju. Ukoliko ostanete bez posla ili prestanete da uplaćujete doprinose iz drugih razloga, ostajete i dalje član fonda i ne gubite pravo na do tada akumulirana sredstva koja će se uvećavati po osnovu prinosa od ulaganja imovine fonda. Takođe, ukoliko niste zadovoljni poslovanjem fonda možete izvršiti prenos akumuliranih sredstava u drugi fond pri čemu se naplaćuju samo stvarni troškovi prenosa sredstava a u slučaju smrti člana fonda akumulirana sredstva postaju predmet nasleđivanja.

Kada se povlače akumulirana sredstva?

Prema odredbama važećeg zakona pravo člana dobrovoljnog penzijskog fonda na povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima odnosno pravo na isplatu privatne penzije stiče se sa navršenih 58 godina života, s tim da pravo na povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima može da se ostvari i ranije u slučaju trajne nesposobnosti za rad. Ukupna akumulirana sredstva na vašem individualnom računu odnosno vašu privatnu penziju možete povući jednokratnom isplatom (do 30% akumuliranih sredstava), programiranom isplatom, kupovinom anuiteta ili kombinacijom ovih načina u zavisnosti od ugovorenog načina povlačenja sredstava.

Prednosti ulaganja u penzijske fondove

Pre svega imovina fondova odvojena je od imovine društava koja njima upravljaju upravo u cilju zaštite interesa odnosno sredstava članova dobrovoljnih penzijskih fondova. To praktično znači da se imovina fonda, odnosno vaša imovina, ne može uključiti u likvidacionu ili stečajnu masu društva za upravljanje, niti može biti predmet prinudne naplate, zaloge, hipoteke, niti se imovina fonda može koristiti za izmirivanje obaveza člana dobrovoljnog penzijskog fonda i drugih lica prema trećim licima.

Kabinet guvernera