Заштитни слој капитала за структурни системски ризик

Заштитни слој капитала за структурни системски ризик (Systemic risk buffer – SRB) јесте макропруденцијални инструмент којим се утиче на системске ризике дугорочне, нецикличне природе. Поред јачања отпорности банкарског сектора на потенцијалне шокове, SRB подстиче банке да смање изложеност идентификованим ризицима. Основна предност SRB-а у односу на остале заштитне слојеве јесте то што је реч о веома флексибилном инструменту, односно не постоје посебни критеријуми за одређивање ризика због којих би требало увести овај инструмент, а дозвољено је и увођење заштитног слоја за једну, више или за све банке, с јединственом или диференцираним стопама. Најнижа стопа SRB-а износи 1% ризичне активе и може се увећавати за по 0,5 п.п. Обавеза одржавања SRB-а ревидира се најмање сваке друге године.


  • Стопа: Заштитни слој капитала за структурни системски ризик уводи се у висини од 3% укупних девизних и девизно индексираних пласмана банке одобрених привреди и становништву у Републици Србији (Одлука)
  • Банке које су дужне да га одржавају: Све банке код којих је учешће девизних и девизно индексираних пласмана одобрених привреди и становништву у Републици Србији у укупним пласманима те банке одобреним привреди и становништву у Републици Србији веће од 10%.
  • Образложење: Заштитни слој капитала за структурни системски ризик уводи се ради ограничавања ризика евроизације, који је један од кључних структурних, нецикличних системских ризика по стабилност финансијског система Републике Србије.
  • Датум почетка примене: 30. јун 2017.
  • Изложености: У заштитном слоју капитала за структурни системски ризик признају се изложености у Републици Србији.