Средњорочна пројекција инфлације

Средњорочна пројекција инфлације (пројекција инфлације за две године унапред) је од кључног значаја у процесу доношења одлука у режиму циљања инфлације који примењује Народна банка Србије. Будући да монетарна политика делује на инфлацију с временским помаком, режим циљања инфлације захтева пројектовану путању инфлације.

Као основно средство за израду средњорочне пројекције користи се макроекономски модел који представља скуп једначина којима се описује механизам формирања цена у Србији и трансмисиони канали утицаја монетарне политике на цене.

Народна банка Србије израђује пројекцију инфлације четири пута годишње, у складу с новим подацима и оценама будућих макроекономских кретања. Заједно са пројекцијом бруто домаћег производа, пројекцију инфлације објављује у Извештају о инфлацији, као и приказ претпоставки на којима се та пројекција заснива и главних ризика њеног остварења.

Пројекција инфлације се заснива на претпоставци да монетарна политика својим мерама активно делује тако да инфлација у средњем року буде у границама дозвољеног одступања од циља, што је у садашњем оквиру монетарне политике њена основна улога.

Пројекција инфлације приказује се у виду централне пројекције и распона, на графикону који приказује различите вероватноће њеног остварења у наредних осам тромесечја. Централна пројекција је у најтамнијем делу графикона и вероватноћа да ће инфлација пасти у овај распон износи 10%. Свака следећа нијанса укључује такође 10% вероватноће, тако да цео распон обухвата 90% вероватноће остварења пројекције. Другим речима, вероватноћа да ће инфлација у наредних oсам тромесечја бити изван распона на графикону износи 10%.