Контакти Сектора принудне наплате

Преко Кол центра 034/307-890 (радним даном од 8.00 до 15.00 часова) странке могу добити податке о износу и основу блокаде настале у току дана и информације у вези са издавањем потврда, односно поступком аплицирања за исте.

Остали подаци у вези са спровођењем принудне наплате решења и налога (да ли је решење примљено, ко је поверилац по решењу, због чега се решење не извршава, да ли је решење у целости извршено...) дају се искључиво на писмени захтев странке на имејл адресу: odsekzaprijem@nbs.rs.

За одговоре на питања везано за спровођење принудне наплате у делу размене електронских порука са банкама (да ли је банка доставила стање средстава, извршила и потврдила извршење налога принудне наплате са рачуна дужника, да ли је и када послата банкама деблокада рачуна дужника...) надлежно је ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР И ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ у Београду, телефони: 011/333-8370, 333-7690 и 333-8372.

Захтеве за брисање, корекцију дана блокаде странке подносе Народној банци Србије, Сектору за принудну наплату, Београд, Краља Петра 12, односно путем електронске поште на адресу prinudna.naplata@nbs.rs искључиво у складу са тачком 11 а Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента којом је прописано брисање дана блокаде. Уз захтев се доставља копија извода о стању средстава на рачунима оверена од стране банке.

Закључак/решење са налогом НБС о брисању дана блокаде се доставља на имејл адресу prinudna.naplata@nbs.rs.

Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога - Крагујевац
Адреса: Крагујевац, Бранка Радичевића 16a
Директор Одељења: Данијела Петковић
Тел.: 034 307 801
Факс: 034 307 847
Имејл: odsekzaprijem@nbs.rs
Пошт. фах: 195
Одсек за контролу и унос основа и налога
Адреса: Крагујевац, Бранка Радичевића 16a
в.д. Шеф Одсека: Бојана Крсмановић
Тел.: 034 307 802
Тел.: 034 307 804
Тел.: 034 307 806
Факс: 034 307 846
Пошт. фах:160 и 200
Одсек за пријем, евиденцију и архивирање решења и захтева
Адреса: Крагујевац, Бранка Радичевића 16a
Шеф Одсека: Александар Раичевић
Тел.: 034 307 827
Факс:034 307 848
Имејл: zahtevzapotvrde@nbs.rs
Имејл: reklamacije@nbs.rs
Имејл: povlacenje3.red@nbs.rs
Уколико сте задовољни или незадовољни радом Одељења за пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац,
обратите се
 Принудној наплати:
Адреса: Београд, Краља Петра 12
Генерални директор: Ранко Алексић

Тел.: 011 333 8365
Тел.: 011 333 8366
Имејл: prinudna.naplata@nbs.rs
Одељење за надзор и оперативне послове
Адреса: Београд, Краља Петра 12
Директор Одељења: Здравко Колунџић
Тел.: 011 333 8373
Имејл: prinudna.naplata@nbs.rs