Преглед осврта по годинама

фебруар Мај Август Новембар
2024.
Извештај
 • Осврт 1: Шта нам говоре различити показатељи инфлације и дистрибуција раста потрошачких цена?
 • Осврт 2: Трендови у погледу прихода и потрошње домаћинстава у Србији на које указују резултати анкета о потрошњи домаћинстава
 • Осврт 3: Када се може очекивати почетак снижавања референтних каматних стопа водећих централних банака?
 • Осврт 4: Поузданост фјучерса у пројекцији кретања светске цене нафте
 • Осврт 5: Остварење макроекономских пројекција за 2023. у односу на пројекције Народне банке Србије од пре годину дана и поређење с пројекцијама других институција
 • Осврт 6: Алтернативни сценарији пројекције
Извештај
 • Осврт 1: Трендови у кретању базне инфлације у Србији и окружењу
 • Осврт 2: Очекивања привредника у погледу пословних услова у Србији
 • Осврт 3: Деловање трансмисионог механизма и циклуси заоштравања монетарне политике Народне банке Србије
 • Осврт 4: Утицај зарада на инфлацију
 • Осврт 5: Алтернативни сценарији пројекције
   
2023.
Извештај
 • Сигнали попуштања инфлаторних притисака на глобалном нивоу
 • Шта нам тренутно говоре резултати анкета о инфлационим очекивањима
 • Скорашњи трендови у кретању девизних резерви, с посебним освртом на Србију
 • Оцена платнобилансних кретања у 2022. години у Србији и фактора који су довели до бољих кретања од очекиваних у претходној пројекцији
 • Оцена услова на тржишту рада Србије
 • Алтернативни сценарији пројекције
Извештај
 • Оцена отпорности Србије на досадашње ефекте вишедимензионалне кризе – пандемије вируса корона, енергетске кризе и конфликта у Украјини
 • Цене хране у производњи и потрошњи: динамика, детерминанте, поређење по земљама и очекивања за наредни период
 • Утицај дешавања у енергетском сектору Србије на макроекономска кретања
 • Алтернативни сценарији пројекције
Извештај
 • Праћење инфлације у Народној банци Србије у реалном времену путем цена са интернета
 • Оцена платнобилансних кретања у првом полугодишту 2023. године у Србији и фактора који су довели до побољшања екстерне позиције
 • Анализа пословних и финансијских перформанси привреде Србије у периоду 2019–2022.
 • Фактори и трендови базне инфлације на глобалном нивоу
 • Алтернативни сценарио пројекције – спорији глобални привредни раст од очекиваног
Извештај
 • Кретање цене свињског меса у Србији, фактори који је опредељују и очекивања за наредни период
 • Трендови у кретању фактора понуде и тражње за девизама на домаћем девизном тржишту
 • Утицај мера фискалне политике на инфлацију у Србији
 • Kретања у прерађивачкој индустрији Немачке и утицај на производњу и извоз прерађивачке индустрије Србије
 • Изгледи у погледу кретања инфлације у свету и Србији
 • Алтернативни сценарији пројекције – различите претпоставкеу погледу кретања светских цена примарних производа
2022.
Извештај
 • Поређење високог раста светских цена хране и нафте у 2021. години с растом у претходним периодима
 • Утицај пандемије на биланс штедње и инвестиција
 • Перформансе прерађивачке индустрије у условима застоја у глобалним ланцима снабдевања
 • Макроекономски ефекти светске енергетске кризе на Србију
 • Типови ценовних шокова и њихов ефекат на међугодишњу инфлацију
Извештај
 • Одговор економске политике у Србији на раст светских цена хране и енергије – преглед мера и упоредна анализа са земљама региона
 • Макроекономски ефекти конфликта у Украјини на Србију
 • Очекивани ефекти нормализације монетарне политике водећих централних банака на Србију
 • Ревизија макроекономских пројекција за Србију и алтернативни сценарио
Извештај
 • Глобална инфлација и реакције монетарних политика централних банака
 • Фактори који су утицали на погоршање дефицита текућег рачуна платног биланса у 2022.
 • Фактори раста цена хране на глобалном нивоу и у Србији и очекивања за наредни период
 • Утицај метеоролошких услова на цене поврћа и воћа у Србији
 • Алтернативни сценарији пројекције инфлације, БДП-а и дефицита текућег рачуна платног биланса
Извештај
 • Aнализа фактoра који су утицали на одступање остварене од пројектоване инфлације у Србији у 2021. и 2022. години
 • Заоштравање глобалних финансијских услова
 • Процена инфлаторних притисака коришћењем текстуалне анализе
 • Aлтернативни сценарио пројекције с претпостављеном вишомсветском ценом енергената и примарних производа
2021.
Извештај
 • Детерминанте и показатељи базне инфлације у Србији и оцена њеног кретања
  у наредном периоду
 • Токови капитала према Србији и земљама у окружењу током пандемије
 • Утицај покретљивости становништва на економску активност
 • Tржиште рада у Србији у условима пандемије вируса корона
 • Утицај пандемије на јавни дуг и декомпозиција промене јавног дуга у Србији
Извештај
 • Кретање цена воћа и поврћа у Србиј и ифактори који их опредељују
 • Кредитни рејтинг током пандемије – Србија и остале земље
 • Оцена финансијских услова за привреду
 • Отпорност извоза Србије у условима пандемије
 • Oчекивани макроекономски ефекти раста цена примарних производа
Извештај
 • Осврт 1: Утицај раста произвођачких цена на потрошачке ценe
 • Осврт 2: Допринос грађевинарства расту бруто домаћег производа
 • Осврт 3: Утицај примене нове методологије Анкете о радној снази на показатеље тржишта рада
 • Осврт 4: Оцена утицаја базног ефекта на међугодишњу инфлацију
Извештај
 • Осврт 1: Узроци раста текуће инфлације
 • Осврт 2: Нето позиција привреде и становништва према банкама у Србији и према иностранству у условима пандемије и поређење с претходном кризом
 • Осврт 3: Економски опоравак и перспективе региона средње и југоисточне Европе
 • Осврт 4: Главни изазови за монетарне политике земаља у успону, укључујући Србију
 • Осврт 5: Улога банкарског сектора у финансирању привредног раста и потенцијалне импликације проблема с тужбама по основу банкарских накнада на финансијску и макроекономску стабилност
2020.
Извештај
 • Кретање премије ризика Србије и њене детерминанте
 • Реформа референтних каматних стопа у зони евра
 • Динамика и структура фиксних инвестиција
 • Оцена макроекономских кретања у 2019. години
 • Утицај базног ефекта на кретањемеђугодишње инфлације у 2020. години
Извештај
 • Eкономске мере у Србији у борби против пандемије вируса корона
 • Прве процене утицаја вируса корона на макроекономска кретања у Србији
 • Утицај вируса корона на светску привреду
 • Мере централних банака и влада ради ублажавања негативних економских последица вируса корона
Извештај
 • Поређење макроекономских позиција Србије уочи претходне светске економске кризе и кризе изазване пандемијом вируса корона
 • Микропредузећа, мала и средња предузећа – реализација кредита из гарантне шеме и услови финансирања
 • Очекивана и остварена макроекономска кретања у Т2
 • Утицај пандемије на инфлацију
Извештај
 • Колико је јак канал каматне стопе у Србији?
 • Утицај пандемије вируса корона на кретања у светској ауто-индустрији и импликације на Србију
 • Структура и динамика трошкова домаће привреде у периоду 2014–2019.
 • Ревизије монетарних стратегија ФЕД-а и ЕЦБ-а
 • Пројекцијa раста домаћег БДП-а Народне банке Србије, њена ревизија током године и поређење с пројекцијама међународних финансијских институција
2019.
Извештај
 • Десет година примене стратегије циљања инфлације
 • Платнобилансна кретања у 2018. години
 • Нормализација монетарних политика водећих централних банака
 • Пројекције инфлације и БДП-а у 2018. години
Извештај
 • Додатне девизне своп аукције Народне банке Србије
 • Синхронизација економског и кредитног циклуса Србије и зоне евра
 • Анализа динамике биланса штедње и инвестиција Србије
 • Анализа кретања на тржишту пољопривредних и прехрамбених производа у Србији
Извештај
 • Економска перспектива Србијеиз угла прилива иностраног капитала
 • Позиција Србије на светском тржишту услуга
 • Укупна факторска продуктивност ињен допринос расту БДП-а Србије
 • Промене изгледа глобалног привредног раста
Извештај
 • Актуелни трендови у кредитној активности
 • Потрошња домаћинстава – трендови и изгледи за наредни период
 • Кретање извоза Србије у условима успоравања глобалног раста
 • Позитивни трендови на домаћем тржишту рада
 • Нове мере монетарних политика ЕЦБ-а и ФЕД-а и потенцијални утицај на Србију
2018.
Извештај
 • Значај увозних цена за инфлацију у Србији
 • Платнобилансна кретања у 2017. години
 • Утицај ефекта тенденције из претходне године (carry-over ефекта) на стопу раста БДП-а
Извештај
 • Кретање инфлације од почетка 2018. у Србији и другим земљама које имају циљ за инфлацију
 • Промена методологије праћења зарада у Србији
 • Кретање светских цена примарних производа у наредном периоду
Извештај
 • Најважније мере и резултати Народне банке Србије у протеклих шест година
 • СДИ, извоз и запосленост у прерађивачкој индустрији
 • Анализа финансијских резултата домаће привредe у периоду 2014–2017.
 • Прве процене овогодишње пољопривредне сезоне и њеног утицајана економску и спољнотрговинску активност
Извештај
 • Кредитирање малих и средњих предузећа из угла нове статистике каматних стопа.
 • Унапређење спољнотрговинске позиције Србије у периоду 2012–2017.
 • Ревизија података о БДП-у за период 2015–2017.
 • Заоштравање светских трговинских односа и утицај на светска економска кретања и Србију
2017.
Извештај
 • Утицај сезонских фактора на инфлацију у Србији
 • Досадашњи резултати у решавању проблематичних кредита
 • Допринос потрошње домаћинстава привредном расту Србије
Извештај
 • Утицај хладног времена с почетка 2017. на кретање инфлације
 • Ефекти хладног времена на економску и спољнотрговинску активност
 • Значај међународног окружења за привредни раст Србијеи других земаља у успону
Извештај
 • Ценовна и финансијска стабилност у Србији
 • Показатељ економских очекивања за Србију (ESI)
Извештај
 • Кретање показатеља инфлације у 2017. години
 • Кредитни раст и активности на решавању NPL
 • Поправљање конкурентске позиције Србије као резултат повољнијег макроекономског и пословног окружења
2016.
Извештај
 • Ниска инфлација у Србији и глобално
 • Квалитативна инфлациона очекивања становништва
 • Пад каматних стопа на кредите
 • Инвестиције као покретач раста БДП-а Србије у 2015. години
 • Актуелни ризици из међународног окружења
Извештај
 • Прилив капитала у Србију и остале земље региона
 • Прилив СДИ као ослонац раста робног извоза
 • Утицај базног ефекта цена хране и енергије на међугодишњу инфлацију у наредном периоду
Извештај
 • Услови финансирања малих и средњих предузећа
 • Брегзит и његов утицај на Србију
 • Побољшане макроекономске перспективе Србије у последње две године
Извештај
 • Снижење циља за инфлацију на 3,0% ± 1,5 п.п. од 2017. године
 • Ауто-индустрија – покретач раста индустрије и извоза Србије
 • Утицај нове пољопривредне сезоне на БДП
 • Повољна фискална кретања и смањење јавног дуга
2015.
Извештај
 • Одлука швајцарске централне банке о укидању минималног девизног курса швајцарског франка у односу на евро
 • Динамика и структура робне размене Србије у 2014. години
 • Макроекономски eфекти пада светскe цене нафте на глобалном нивоу и у Србији
Извештај
 • Стендбај аранжман из предострожности с ММФ-ом
 • Актуелна кретања на светском тржишту гвожђа и челика и њихов утицај на домаћу производњу и извоз
 • Програм квантитативног попуштања ЕЦБ-а и оцена његовог утицаја на Србију и друге земље у успону
Извештај
 • Циљана стопа инфлације утврђена до краја 2018. године
 • Наставак смањења екстерне неравнотеже у П1 2015.
 • Ситуација у Грчкој и њен утицај на Србију
Извештај
 • Конкурентска позиција Србије према најновијим показатељима глобалне конкурентности
 • Утицај економских дешавања у Кини на глобална кретања и Србију
 • Поређење и остварење пројекције инфлације
2014.
Извештај
 • СДИ као фактор раста извоза
 • Први резултати анкете Народне банке Србије о кредитној активности банака
 • Актуелне промене у начину вођења монетарне политике у свету
Извештај
 • Оцена степена усидрености инфлационих очекивања приватног сектора
 • Методолошке разлике у праћењу индикатора тржишта рада и структура неформалне запослености
 • Потенцијални утицај украјинске кризе на Србију
Извештај
 • Примена нове методологије (BPM6) и побољшање обухвата трансакција у платном билансу Републике Србије
 • Ефекти новог програма субвенционисаних кредита привреди
 • Утицај поплава на макроекономска кретања у Србији
Извештај
 • Остварење фискалне политике у 2014. години
 • Ревизија БДП-а Србије према методологији ESA 2010
2013.
Извештај
 • Измене у обрачуну индекса потрошачких цена у 2013. години
 • Кретање NPL и нове мере Народне банке Србије усмерене на њихово смањење
 • Детерминанте текућег рачуна платног биланса
Извештај
 • Утицај нове структуре ИПЦ-а на волатилност инфлације
 • Пројекција кретања цена примарних пољопривредних производа
 • Почетак падa инфлационих очекивања пре пада мг. инфлације
Извештај
 • Ребаланс буџета и нове мере структурног прилагођавања
 • Узроци успоравања раста кредитне активности
 • Смањење дефицита текућег рачуна платног биланса у 2013. години
 • Позитивни ефекти експанзије у аутомобилској индустрији
 • Ефекти нове пољопривредне сезоне
Извештај
 • Циљане стопе инфлације утврђене до краја 2016. године
 • Утицај нових мера економске политике на главне макроекономске показатеље у 2014. години
 • Коришћење претприступних фондова ЕУ
 • Утицај монетарне политике ФЕД-а на Србију и земље у окружењу
2012.
Извештај
 • Процена утицаја фактора с привременим дејством на кретање инфлације у првој половини 2012.
 • Нови индикатори базне инфлације
 • Нето финансијска позиција привреде, становништва и државе према банкама у Србији и иностранству
 • Да ли постојећи ниво девизних резерви Народне банке Србије представља адекватно обезбеђење од потенцијалних ризика?
Извештај
 • Kонвергенцијa дохотка и цена у Србији ка земљама зоне евра
 • Утицај хладног времена у фебруару на економску и спољнотрговинску активност
Извештај
 • Регулисање ликвидности банкарског сектора у наредном периоду
 • Оцена кредибилитета монетарне политике Народне банке Србије
 • Утицај лоше пољопривредне сезоне на БДП и инфлацију у Србији
Извештај
 • Степен финансијске изложености страних банака према Србији
 • Знатно побољшање позиције Србије у погледу лакоће пословања
 • Средњорочна фискална консолидација и смањење јавног дуга
 • Пад пољопривредне производње и његов утицај на ревизију раста БДП-а за 2012. и 2013. годину
2011.
Извештај
 • Ново груписање производа у саставу индекса потрошачких цена
 • Доприноси компоненти потрошачких цена њиховом међугодишњем расту
 • Кредитни рејтинг Србије и земаља у окружењу током кризе
Извештај
 • Реакција монетарне политике и брзина враћања инфлације у границе циља
 • Утицај цена примарних пољопривредних производа на инфлацију
 • Ревизија података о БДП-у
 • Ефекат базе и кретање међугодишње стопе инфлације
Извештај
 • Стране директне инвестиције у Србију
 • Ревизија података о тромесечном БДП-у
Извештај
 • Унапређење пољопривредне производње у Србији и смањење степена нестабилности цена хране
 • Ребаланс буџета
 • Утицај економске кризе у зони евра на Србију
2010.
Извештај
 • Година дана од увођења потпуног циљања инфлације – циљ Народне банке Србије за 2009. годину остварен
 • Фискална политика у 2010. години и начин финансирања дефицита
 • Економска криза и потенцијални БДП
Извештај
 • Компаративна анализа кредитне активности банака у Србији и земљама региона током 2009.
 • Тромесечне своп аукције девиза
 • Фискална политика у наредном периоду
 • Структурни баланс буџета Републике Србије
Извештај
 • Компаративна анализа нивоа цена хране у Србији и земљама у региону
 • Очекивања у погледу кретања каматних стопа на европском међубанкарском новчаном тржишту
 • Фискална политика у наредном периоду
 • Анкета о радној снази
 • Механизам за уравнотежење фискалне политике у Европској унији
Извештај
 • Утицај цена хране на остваривање циљане стопе инфлације
 • Исплативост штедње у периоду од 2001. до 2010. године
 • Фискална одговорност – увођење фискалних правила
2009.
Извештај
 • Структура индекса потрошачких цена – предности у односу на индекс ценана мало и поређење са земљама у окружењу
 • Циљање инфлације као монетарна стратегија Народне банке Србије
 • Кретања девизних курсева у ширем окружењу
 • Значај заједничке европске монете у условима финансијске кризе
 • Опорезивање рада у региону
Извештај
 • Нова анкета о инфлационим очекивањима
 • Нове емисије трезорских записа Републике Србије
 • Проширени стенд-бај аранжман с ММФ-ом
 • Мере Владе за ублажавање негативних ефеката светске финансијске кризе
 • Мере Народне банке Србије за повећање ликвидности финансијског система
 • Фискална политика Владе у условима економске кризе
 • Бевериџова крива
Извештај
 • Третман сезонских пољопривредних производа у индексу потрошачкихцена и индексу цена на мало
 • Ниво цена у Србији у односу на просек ЕУ 27
 • Девизни свопови – додатна мера подршке финансијској стабилности Србије
 • Оцена карактера фискалне политике
 • Компаративна анализа утицаја повећања пореза на додату вредност
 • Фискалне мере земаља централне и источне Европе
Извештај
 • Да ли ће храна и даље бити дезинфлаторни фактор?
 • Пројекција платног биланса за 2009. годину
 • Ризици од јачања протекционизма у свету
 • Утицај програма Владе Републике Србије на кредитну активност
 • Расподела БДП-а и оцена агрегатне тражње
2008.
Извештај
 • Агфлација - раст цена хране
 • Улога каматне стопе у трансмисионом механизму
 • Да ли су депресијацијски притисци у новембру и децембру последица глобалних финансијских кретања?
 • Кредитна криза се шири на исток Европе
 • Очекивана кретања на светском тржишту нафте у 2008. години
Извештај
 • Препоруке Светске банке за ублажавање ефеката раста цена основних животних намирница
 • Инструмент обезбеђења од кредитног ризика (credit default swap)
 • Асиметрија pass-through ефекта девизног курса на цене у Србији
 • Утицај монетарне политике на спољнотрговински биланс
 • Дефицит текућег биланса Србије у поређењу с другим земљама
 • Петродолари и банкарски кредити тржиштима у успону
Извештај
 • Инфлација и цене хране у Србији у поређењу са земљама у региону
 • (Не)остваривање циљане инфлације по земљама
 • Да ли је метод искључења адекватан за обрачун базне инфлације?
 • Монетарна политика у периоду нафтног и пољопривредног шока (август 2007–јун 2008)
 • Да ли је јак динар „непријатељ“ српске економије?
 • Последице раста цена примарних производа и реакција креатора економске политике
 • Доступност дугорочних извора финансирања, институције и инфлација
 • Цене нафте и привредни раст
 • Макроекономски ефекти емитовања државних обвезница
 • Фискални дефицит и инфлација – да ли је граница од 3% фискалног дефицита прихватљива за Србију
 • Тржиште рада у Србији у поређењу са земљама у окружењу
Извештај
 • Цене меса: зашто расту и докле ће расти?
 • Ефекти светске финансијске кризе на Србију
 • Зашто цена природног гаса расте, док цена сирове нафте пада?
 • Светска финансијска криза и мере влада и централних банака
 • Кретање цене гвожђа и њен утицај на инфлацију
 • Да ли је финансијска стабилност у Србији угрожена?
 • Утицај ребаланса буџета Републике Србије за 2008. годину на инфлацију
 • Утицај висине пензија на фискални резултат
2007.
 
Извештај
 • Компоненте ценовног раста
 • Индекс потрошачких цена
 • Методолошке разлике у обрачуну фискалног резултата
Извештај
 • Различити режими циљања инфлације
 • Индекс цена на мало и индекс потрошачкихцена
 • Цена стабилности = трошковистерилизације
 • Реални девизни курс – тренд и јаз
 • Промена начина објављивања и примене одлукео висини референтне каматне стопе
 • Последице суше и улога монетарнеполитике
Извештај
 • Индекс потрошачких цена
 • Распоред промена цена у оквиру базнеинфлације у септембру
 • Ефекти суше у региону
 • Дезинфлација и оптимална флексибилностмонетарне политике
 • Светска финансијска криза и њенепоследице
 • Утицај пруденцијалних мера на заустављањекредита становништву у септембру
 • Зашто је забележен пад незапослености?