Подобност кредитних рејтинга

Агенција за рејтинг је правно лице чија је претежна делатност додељивање кредитних рејтинга правним лицима и/или финансијским инструментима. Подобна агенција за рејтинг је агенција за рејтинг која се налази се на листи коју објављује Народна банка Србије. Агенција за рејтинг која је регистрована или сертификована у складу са одговарајућим прописима Европске Уније подноси захтев Народној банци Србије ради укључивања на листу подобних агенција за рејтинг, уз који доставља доказ о регистрацији, односно добијеном сертификату надлежног регулаторног тела, одговарајући акт о мапирању кредитних рејтинга које је извршило то тело, као и другу документацију на захтев Народне банке Србије. Избор агенције за рејтинг и коришћење кредитних рејтинга за додељивање пондера кредитног ризика уређено је Одлуком о адекватности капитала банке.