Предлог за посредовање

1. Подаци о кориснику

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу,

  1. потврђујем да су сви одговори на питања садржани у овом предлогу за посредовање истинити, потпуни и у оквирима мојих сазнања, те да нисам затајио/ла било коју информацију која би могла утицати на одлуку Народне банке Србије у поступку по предлогу за посредовање;
  2. обавезујем се да ћу Народну банку Србије одмах обавестити о свим променама које би могле утицати на њено поступање по предлогу за посредовање;

Ако као физичко лице подносим предлог за посредовање,

  1. потврђујем да сам сагласан/сагласна да Народна банка Србије, у поступку по предлогу за посредовање, врши обраду мојих података о личности у складу са законом којим се уређује заштита података о личности и другим прописима;
  2. упознат/а сам и сагласан/сагласна с тиме да је сврха прикупљања и даље обраде ових података решавање мог спорног односа с даваоцем финансијских услуга, те да ће их Народна банка Србије у ту сврху обрађивати (прикупљати, умножавати, копирати, преносити, претраживати, разврставати, похрањивати, раздвајати, укрштати, обједињавати, и сл), користити и чувати у електронском облику и штампаним копијама, односно на други погодан и уобичајен начин;
  3. упознат/а сам и сагласан/сагласна с тиме да за наведене сврхе податке могу користити запослени у Народној банци Србије, као и друга лица у складу са законом;
  4. упознат/а сам с тиме да Народна банка Србије ове податке прибавља ради обављања послова из своје надлежности уређених законима којим се уређују заштита корисника финансијских услуга, законима којима се уређују ове услуге, као и прописима донетим на основу ових закона;
  5. упознат/а сам с тиме да би се опозив пристанка на обраду ових података сматрао повлачењем предлога за посредовање, чија је последица окончање поступка посредовања пред Народном банком Србије.

 

Напомена:

Сва поља означена са * су обавезна.
 

 

[1] Одговор је ДА ако се спор тренутно води или је већ правноснажно окончан.

[2] Навести концизно који су разлози за подношење предлога за посредовање, тј. шта се тим предлогом захтева.

[3] Потребно је означити поље  испред документације која се прилаже уз предлог.

 

За све додатне информације и питања можете се обратити Инфо-центру Народне банке Србије на 0800 111 110