Заштита и едукација корисника финансијских услуга

Увођењем функције заштите корисника финансијских услуга 2007. године, Народна банка Србије имала је за циљ да унапреди активности на јачању фер односа финансијских институција према корисницима финансијских услуга и неговање добре пословне праксе, као и да, у оквиру својих овлашћења, обезбеди заштиту њихових права и интереса. Да би се реализовао тај циљ, основне активности Центра усмерене су на информисање о финансијским производима и услугама и пружање одговора корисницима путем Инфо-центра (бесплатним позивом на број 0800 111 110), као и на разматрање приговора корисника финансијских услуга и спровођење поступка посредовања – медијације ради покушаја мирног решења спорног односа. Поред тога, Центар едукује и информише јавност у вези с различитим финансијским производима и услугама, сличностима и разликама међу њима. Сходно томе, основан је сајт Tvojnovac.nbs.rs намењен грађанима, тј. онима који желе да сазнају нешто више о финансијским производима, њиховом концепту и ризицима које ти производи носе. Да би информације биле доступније грађанимa широм Србије, Народна банка Србије је отворила канцеларије за финансијску едукацију грађана у својим филијалама у Крагујевцу, Нишу, Новом Саду, Ужицу и Београду. Штампањем и дистрибуцијом едукативних брошура и лифлета, као и јавним медијским наступима, Народна банка Србије информише јавност не само о финансијским производима и услугама већ и о другим активностима из своје надлежности.

Организовањем и одржавањем трибина у местима и градовима широм Србије Народна банка Србије доприноси остваривању непосредне комуникације са свим заинтересованим грађанима и на тај начин унапређује информисање јавности.