13.09.2023.

Одговори на најчешће постављена питања – Одлука о привременим мерама за банке које се односе на стамбене кредите физичким лицима

Шта значи „први стамбени кредит“?

Одлука о привременим мерама за банке које се односе на стамбене кредите физичким лицима у делу који се односи на ограничење каматних стопа, примењује се на кориснике првог стамбеног кредита уколико тај корисник има тренутно више стамбених кредита у једној банци. Уколико корисник има само један стамбени кредит у овом тренутку, тај кредит се сматра првим кредитом. У том смислу, за примену ове мере није релевантно да ли је корисник стамбеног кредита у неком претходном периоду већ имао одобрен стамбени кредит, који је у међувремену отплатио или га рефинансирао.

Како се застој и умањење каматне стопе примењује на кредит са променљивом каматном стопом који је одобрен до дана ступања на снагу Одлуке?

Банка је дужна да до 31. децембра 2024. године примењује привремени застој на раст уговорене променљиве номиналне каматне стопе на стамбени кредит који је са овом каматном стопом одобрен дужнику до дана ступања на снагу ове одлуке, односно да умањи ову каматну стопу код тих кредита, у складу са следећим правилима:

  1. Номинална каматна стопа не може бити виша од 4,08%.
  2. Изузетно, у случају да је стамбени кредит одобрен дужнику у периоду од 31. јула 2022. године до дана ступања на снагу ове одлуке, при чему је у тренутку закључења уговора о том кредиту номинална каматна стопа била виша од 4,08% ‒ номинална каматна стопа по том кредиту не може бити виша од номиналне каматне стопе из плана отплате који је дужнику достављен при закључењу уговора о кредиту (први план отплате).  
  3. Уколико је кредит са променљивом каматном стопом одобрен у периоду од 31. јула 2022. године уз номиналну променљиву каматну стопу која је у моменту одобравања била нижа од 4,08% – номинална каматна стопа не може да буде виша од 4,08%.

У ком периоду се примењује застој и умањење каматне стопе са променљивом каматном стопом који је одобрен до дана ступања на снагу Одлуке?

Банка је дужна да дужницима по стамбеним кредитима код којих је на дан ступања на снагу Одлуке, односно на дан доспећа прве рате по стамбеном кредиту након 1. октобра 2023. године уговорена променљива номинална каматна стопа виша од 4,08%, односно од оне из првог плана отплате – достави нови план отплате, који се примењује почев од рате кредита која доспева у октобру 2023. године, као и обавештење о начину примене умањене каматне стопе у смислу ове одлуке, и то најкасније пет дана пре доспећа те рате стамбеног кредита.

Ако на уговорени дан усклађивања висине номиналне каматне стопе по стамбеном кредиту утврди да је та стопа виша од 4,08%, односно од номиналне каматне стопе из првoг плана отплате (у случају стамбеног кредита одобреног од 31. јула 2022. године, при чему је у тренутку закључења уговора о том кредиту номинална каматна стопа била виша од 4,08%), банка је дужна да у року од 15 дана дужнику достави нови план отплате у складу с прописаним правилима, као и обавештење о начину примене застоја, односно умањене каматне стопе у смислу ове одлуке.

Да ли се смањује каматна стопа у случају смањења варијабилног дела променљиве каматне стопе?

Ако на уговорени дан усклађивања висине номиналне каматне стопе по стамбеном кредиту утврди да је та каматна стопа нижа од 4,08% односно од номиналне каматне стопе из првoг плана отплате (у случају стамбеног кредита одобреног од 31. јула 2022. године, при чему је у тренутку закључења уговора о том кредиту номинална каматна стопа била виша од 4,08%), банка је дужна да сачини нови план отплате у складу са уговором закљученим са дужником и достави га дужнику заједно са обавештењем о тој промени.

Привремени застој се не примењује ако банка на уговорени дан усклађивања висине номиналне каматне стопе по стамбеном кредиту утврди да је та каматна стопа у складу са уговором о стамбеном кредиту увећана, али није виша од 4,08%.

Да ли се умањење каматне стопе примењује на кредите са фиксном каматном стопом одобрене до дана ступања на снагу Одлуке?

Умањење каматне стопе се не примењује на кредите који су до дана ступања на снагу Одлуке одобрени са фиксном каматном стопом.

Да ли се умањење каматне стопе/застој примењује на кредите комбинованом каматном стопом?

Када су у питању кредити који су до дана ступања на снагу Одлуке одобрени са комбинованом каматном стопом, примена умањења каматне стопе/застоја зависи од врсте каматне стопе која важи током периода трајања примене Одлуке.

Ако је на дан ступања на снагу Одлуке корисник кредита у фази отплате кредита по уговореној променљивој номиналној каматној стопи у складу са уговором о стамбеном кредиту, примењује се прописано правило у погледу висине променљиве каматне стопе. Дакле, уколико клијент тренутно отплаћује кредит по променљивој каматној стопи, таква каматна стопа не може бити виша од 4,08% – до 31. децембра 2024. године. Изузетно, уколико је кредит са комбинованом каматном стопом одобрен након 31. јула 2022. године и у току је примена променљиве каматне стопе, до дана ступања на снагу ове одлуке, при чему је у тренутку закључења уговора о том кредиту номинална каматна стопа била виша од 4,08%  – номинална каматна стопа по том кредиту не може бити виша од номиналне каматне стопе из плана отплате који је дужнику достављен при закључењу уговора о кредиту (први план отплате).  

Уколико корисник кредита тренутно отплаћује кредит по фиксној каматној стопи, Одлуком није предвиђен утицај на такву каматну стопу.

Кабинет гувернера