26.02.2014.

Банке могу ефикасно и без трошкова да смање камате на прекорачења по текућем рачуну – Изјава гувернера Јоргованке Табаковић

У заједничком интересу свих учесника на банкарском тржишту, Народна банка Србије указала је на потребу и значај снижења камата на дозвољено прекорачење по текућем рачуну. Kaкo бисмо банкама максимално олакшали процедуру да снизе цену ове услуге, предложили смо начин како да то ураде ефикасно, у складу са законом и без додатних трошкова.

Банке ће, прибављањем писмене сагласности корисника рачуна, умањити номиналну стопу, која је као обавезни елемент уговорена као фиксна по уговору о дозвољеном прекорачењу рачуна. Дакле, не постоји обавеза да банка и корисник закључују анекс уговора.

С обзиром на то да већ има законску обавезу да најмање једном месечно кориснику с којим је закључила уговор о дозвољеном прекорачењу рачуна, у писаној форми или на другом трајном носачу података, доставља обавештење – извод о свим променама на његовом рачуну, банка може истовремено да затражи и сагласност за намеравано смањење номиналне каматне стопе по уговору о дозвољеном прекорачењу рачуна. На тај начин банка се не излаже додатним трошковима слања изјаве о сагласности кориснику.

Наиме, сагласност може бити прибављена тако што ће банка, уз обавештење – извод о свим променама на рачуну, доставити кориснику и образац писмене сагласности, коју корисник треба да потпише и врати банци, или ће га у самом обавештењу – изводу о свим променама на рачуну, обавестити да је потребно да лично дође у филијалу и да писмену сагласност за смањење номиналне каматне стопе по уговору о дозвољеном прекорачењу рачуна.

Поред тога, треба имати у виду да банке одређени број ових обавештења – изводе о свим променама на рачуну шаљу корисницима електронским путем (ако је тако уговорено). Такође, и у тим случајевима банке неће имати додатне трошкове обезбеђивања те писмене сагласности, јер ће то учинити једним имејлом.

Напомињемо да се уговори о дозвољеном прекорачењу рачуна углавном закључују са одређеним роком, односно на годину дана, и да се свакодневно велики број уговора, због истека рока важности, обнавља, што значи да корисник треба да дође у своју матичну филијалу и закључи нови уговор. То је уједно прилика да се без додатних трошкова спроведе одлука банке о смањењу номиналне каматне стопе по тим уговорима.

Кабинет гувернера