Програм донација

Донације и хуманитарна помоћ из иностранства примају се на основу Закона о донацијама и хуманитарној помоћи који је усвојен у септембру 2001. године (“Службени лист СРЈ“ бр.53/2001). По овом закону примаоци донација могу бити државни органи, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа, јавне установе, друге организације и заједнице које не остварују добит, као и домаће и стране хуманитарне организације.

Овим законом такође је регулисано да донације и хуманитарна помоћ могу бити у роби, услугама, новцу, хартијама од вредности, имовинским и другим правима.

Све активности на планирању, обезбеђивању и коришћењу донација и хуманитарне помоћи из иностранства координира Министарство финансија Владе Републике Србије.

Донације у девизама у корист државних органа и организација уплаћују се преко рачуна Народне банке Србије у иностранству.

У периоду 2000 – децембар 2021. године на рачуне Народне банке Србије у иностранству а у корист државних органа и организација уплаћене су девизе у противвредности од USD 1.941.624.825,80.

Донације у роби по међудржавним споразумима у корист државних органа и организација евидентирају се на ванбилансним рачунима код НБС. Међудржавни споразуми о донацијама у роби до сада су потписани са владама НР Кине и Јапана.

 

Уплаћена средства у USD
2000/2001. 92.967.622,67
2002. 128.737.819,48
2003. 48.222.417,36
2004. 8.603.038,87
2005. 49.000.445,94
2006. 21.767.221,30
2007. 26.972.349,31
2008. 38.359.944,25
2009. 96,296,908.35
2010. 113.967.848,03
2011. 73.722.388,32
2012.  59.366.608,02
2013. 56.869.163,03
2014. 54.650.343,09
2015. 87.366.875,65
2016. 50.183.539,69
2017 146.139.812,80
2018.  234.658.078,14
2019. 149.671.164,54
2020. 206.392.918,92
2021. 197.708.318,04
УКУПНО 1.941.624.825,80