Годишњи извештај о стабилности финансијског система

Основни циљ Годишњег извештаја о стабилности финансијског система јесте информисање јавности о стању и ризицима у финансијском систему, као и правовремено указивање на потенцијалне системске ризике. У ту сврху, у овом извештају су описани кључни системски ризици из домаћег и међународног окружења, регулаторне мере које се предузимају или ће се предузети ради њиховог ублажавања или отклањања, али и спречавања њиховог настанка. На агрегатном нивоу дати су резултати макропруденцијалних стрес-тестова за банкарски сектор, тенденције у банкарском и небанкарском сектору, кретања у домаћем и међународном окружењу, као и кретања различитих сегмената финансијског тржишта. Посебно се обрађују најактуелније теме на глобалном и домаћем нивоу из домена финансијске стабилности и макропруденцијалне политике, у великом броју стручних осврта.

Наслови осврта у последњем издању:

  • Oсврт 1: Утицај промене каматних стопа на задуженост становништва
  • Осврт 2: Ефекти конфликта у Украјини на банкарски сектор Европске уније и Србије
  • Oсврт 3: Климатски стрес-тестови Европске централне банке из 2022. године – у којој мери су банке зоне евра спремне за зелену транзицију
  • Осврт 4: Дигиталне валуте централних банака и пројекат дигиталног евра
  • Осврт 5: Процене вредности стамбених непокретности у 2022. години
  • Осврт 6: Макропруденцијалнa политикa и тржиштe непокретности
  • Oсврт 7: Концентрација у банкарском сектору и финансијска стабилност

Архива извештаја о стабилности финансијског система

Извештај о стању у финансијском систему

Народна банка Србије је до 2010. године Народној скупштини подносила Извештај о стању у финансијском систему.