Фаза процене ефеката и утврђивање динамике увођења Базел III стандарда

Имајући у виду да се спровођење Стратегије за увођење стандарда Базела III у Србији одвија паралелно с другим активностима које се односе на унапређење регулаторног оквира за пословање банака, на седници Извршног одбора Народне банке Србије одржаној 12. децембра 2014. године, усвојена је одлука којом је иницијално предвиђен рок за спровођење друге фазе Стратегије (до краја 2014. године) продужен до краја 2015. године.

Базел III стандарди подразумевају важне и бројне новине, како оне које су у вези с правилима о адекватности капитала, тако и оне које су у вези с показатељима ликвидности због чега је пре увођења било ког елемента нових стандарда и измене прописа неопходно извршити процену ефеката тих измена на појединачне банке и банкарски сектор у целини.

Народна банка Србије, у циљу уочавања свих потенцијалних проблема и препрека увођења нових стандарда и доношења адекватне одлуке у погледу динамике увођења свих елемената Базел III стандарда, спроводи квантитативну студију утицаја нових стандарда на адекватност капитала и показатеље ликвидности.

У овој фази, предмет анализе најпре су ефекти увођења нових стандарда о капиталу, ризичној активи и левериџ рацију, након чега ће бити спроведена процена утицаја измена прописа који се односе на ликвидност.

  • Упутство за попуњавање образаца за потребе спровођења квантитативне студије утицаја увођења стандарда Базела III на капитал, ризиком пондерисану активу и левериџ
  • Обрасци за потребе спровођења квантитативне студије утицаја увођења стандарда Базела III на капитал, ризиком пондерисану активу и левериџ
  • Резултати квантитативне студије утицаја нових стандарда о капиталу, ризичној активи и левериџ рацију
  • Резултати квантитативне студије утицаја увођења показатеља покрића ликвидном активом.