Мењачки послови

Центар за мењачки софтвер и мењачке послове

Минимални и максимални износи по мењачким пословима банака

Откупљена и продата ефектива

Мењачки послови су послови куповине од физичких лица и продаје тим лицима ефективног страног новца и чекова који гласе на страну валуту, у складу с прописима.

Обављање мењачких послова регулисано је, поред осталог, одредбама члана 39. Закона о девизном пословању („Службени гласник РС“ бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018)  и Одлуком о условима и начину обављања мењачких послова („Службени гласник РС“, бр. 84/2018, 86/2018, 53/2020, 32/2022, 67/2022 и 39/2023).

Мењачке послове могу да обављају: банке, резидент привредни субјект који мењачке послове обавља на основу посебног закона којим се уређује његова делатност (јавни поштански оператор) и резиденти – правна лица и предузетници који имају овлашћење за обављање мењачких послова.

Овлашћење за обављање мењачких послова издаје Народнa банкa Србије.

Важно обавештење

Народна банка Србије донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова и Одлуку о изменама и допуни Одлуке о ближим условима и начину вршења контроле мењачког пословања, које су објављене у „Службеном гласнику РС” бр. 39/2023 и које ступају на снагу 20. маја 2023. године, осим појединих одредби које ступају на снагу 1. септембра 2023. године, односно 1. јануара 2024. године...

 • Наведеним одлукама, између осталог, предвиђено је следеће:

  • До 1. септембра 2023. године потребно је да овлашћени мењачи и јавни поштански оператор прилагоде видео-надзор тако да обезбеде непрекидно снимање благајничког места и банкомата и да поседују видео-снимке за најмање 30 последњих дана у којима су обављали мењачке послове, с назначеним тачним временом и у чијем су средишту физичка лица која врше трансакције, али и сама трансакција. То значи да је овлашћени мењач односно јавни поштански оператор у обавези да обезбеди видео-опрему која омогућава снимање благајничког места не само током радног времена, као до сада, већ непрекидно и ван свог радног времена у данима у којима је обављао мењачке послове.

   С тим у вези, у току поступка контроле субјект контроле је дужан да овлашћеном лицу Народне банке Србије, између осталог, омогући несметан и потпун приступ видео-снимцима за најмање 30 последњих дана у којима је обављао мењачке послове. Поступање овлашћеног мењача супротно наведеној обавези сматра се онемогућавањем вршења контроле мењачког пословања, због чега ће Народна банка Србије донети решење о привременој забрани обављања мењачких послова на контролисаном мењачком месту или свим мењачким местима у периоду до 30 радних дана.

  • Такође, мењач (банка, јавни поштански оператор и овлашћени мењач) који на дан 20. маја 2023. године обавља мењачке послове на мењачком месту на међународном аеродрому или луци, иза места где се обавља гранична провера лица у складу са законом којим се уређује гранична контрола и/или у уређеном простору за приређивање посебних игара на срећу у складу са законом којим се уређују игре на срећу дужан је да од 20. маја 2023. године код сваке куповине и продаје ефективе физичком лицу на мењачком месту које се налази у наведеном простору – у потврду о откупу односно продаји упише: име и презиме резидента – физичког лица и његов јединствени матични број грађана (ЈМБГ) из важеће личне карте или пасоша, односно име и презиме нерезидента – физичког лица и број његове важеће путне исправе, о чему ће физичка лица обавестити истицањем обавештења које је прописано Одлукoм о условима и начину обављања мењачких послова.

   Ако мењач мењачке послове обавља у наведеном простору на банкомату, потребно је да од 1. јануара 2024. године обезбеди да потврда о откупу односно продаји ефективе која се издаје на банкомату, поред до сада прописаних података, садржи и горенаведене податке о идентификацији физичког лица – резидента односно нерезидента.

   Овлашћени мењач који на дан 20. маја 2023. године обавља мењачке послове на мењачком месту и/или банкомату који се налази на међународном аеродрому или луци, иза места где се врши гранична провера лица, у складу са законом којим се уређује гранична контрола, и/или у уређеном простору за приређивање посебних игара на срећу, у складу са законом којим се уређују игре на срећу, дужан је да до 1. јула 2023. године Народној банци Србије достави захтев за издавање овлашћења за обављање мењачких послова, у коме ће навести да ће мењачке послове обављати на мењачком месту и/или банкомату који се налази у наведеном простору, као и да наведе детаљне информације које се односе на простор у коме ће се обављати мењачки послови (нпр. опис тачне локације мењачког места).

   Ако наведени овлашћени мењач до 1. јула 2023. године не поднесе Народној банци Србије захтев за издавање овлашћења за обављање мењачких послова у наведеном простору, Народна банка Србије ће донети решење о одузимању овлашћења које је овлашћени мењач имао за обављање мењачких послова на том мењачком месту.

  Поред наведеног, донете су измене које се односе на овлашћеног мењача, и то:

  • Овлашћени мењач је дужан да на рачун код банке уплати вишак динара који је имао на крају последњег радног дана у претходној недељи, најкасније другог радног дана после истека претходне недеље, до 12.00 часова (а не као до сада израчунати износ на основу стања током свих дана у претходној недељи);
  • Назив мењачког места овлашћеног мењача треба да испуњава начело примерености и прикладности садржаја, под којим се подразумева да назив мењачког места не може да садржи речи које се могу сматрати увредљивим, дискриминаторским, повезаним с криминалом или супротним добрим пословним обичајима или професионалној етици.

  О осталим изменама и допунама које су прописане наведеним одлукама можете прочитати на линковима:

 


Планирано је да наредна обука за стицање цертификата за обављање мењачких послова са полагањем испита буде одржана у просторијама Народне банке Србије у четвртак, 1. августа 2024. године. Списак кандидата биће благовремено објављен у поднаслову Стицање цертификата за обављање мењачких послова.


У вези са саопштењем Народне банке Србије које је објављено 14. децембра 2020. године на интернет страници Народне банке Србији у делу Вести и саопштења у погледу предстојећег повлачења из оптицаја новчаница осме серије швајцарског франка од стране Националне банке Швајцарске и могућности замене тих новчаница у Републици Србији, указујемо на то да, са становишта примене прописа којима се уређује мењачко пословање, мењачки послови представљају послове куповине од физичких лица и продаје тим лицима ефективног страног новца и чекова који гласе на страну валуту. Банке, јавни поштански оператор и овлашћени мењачи могу од физичких лица да купују новчанице швајцарског франка за динаре ако имају истакнут швајцарски франак у својој курсној листи за ефективни страни новац. Овлашћени мењачи не могу да замењују новчанице ефективног страног новца, већ ове послове могу обављати само банке, ако, у складу са својом пословном политиком, замењују новчанице ефективног страног новца.


Народна банка Србије обавештава све овлашћене мењаче да су, у складу са Одлуком о условима и начину обављања мењачких послова, дужни да Народну банку Србије обавештавају о промени радног времена најкасније у року од пет радних дана од дана промене радног времена.

У случају привременог престанка обављања мењачких послова на мењачким местима, односно банкоматима, овлашћени мењач је дужан да одмах, а најкасније у року од два радна дана од дана када је привремено престао да обавља мењачке послове, о томе обавести Народну банку Србије, као и банку с којом има закључен уговор. У обавештењу Народној банци Србије дужан је да наведе разлоге због којих је привремено спречен да обавља мењачке послове и период у коме привремено неће обављати мењачке послове а који може трајати до шест месеци. Након истека наведеног периода, овлашћени мењач исти може продужити, с тим да укупно трајање не може бити дуже од годину дана од почетка привременог престанка.

Овлашћени мењач дужан је да, истог дана кад је привремено престао да обавља мењачке послове на једном или више мењачких места, сву ефективу и сву готовину с тог/тих мењачких места пренесе на мењачко место које наставља да ради или да их уплати на своје рачуне код банке, односно банака. Ако је овлашћени мењач привремено престао да обавља мењачке послове само на банкомату/банкоматима који припадају мењачком месту на коме и даље обавља мењачке послове - дужан је да истог дана сву ефективу и сву готовину с тог/тих банкомата уплати на исплатно-уплатно благајничко место с којим је банкомат повезан у погледу снабдевања готовином у динарима и у ефективном страном новцу. У случају да је привремено престао да обавља мењачке послове на свим мењачким местима, овлашћени мењач је дужан да сву ефективу прода банци с којом има закључен уговор и сву готовину уплати на свој текући рачун најкасније наредног радног дана од последњег радног дана кад је обављао мењачке послове на свим мењачким местима. Доказ о продаји ефективе банци/уплати готовине на свој текући рачун овлашћени мењач је дужан да заједно са обавештењем о привременом престанку обављања мењачких послова поднесе Народној банци Србије.

Поступање супротно одредбама наведене одлуке представља прекршај који је прописан одредбама Закона о девизном пословању („Службени гласник РС”, бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018).