Захтев за повраћај уплаћених средстава

Приликом обраћања Народној банци Србији за повраћај уплаћених средстава правна и физичка лица су у обавези да подносе захтеве (у случају неизвршене услуге, више уплаћених средстава, погрешне уплате и сл) искључиво на следећим прописаним обрасцима:

  • Захтев правног лица/предузетника за повраћај уплаћених средстава Народној банци Србије;
  • Захтев физичког лица за повраћај уплаћених средстава Народној банци Србије;

Наведени захтеви садрже и обавештење о обради података о личности и изјаву подносиоца захтева у складу са Законом о зaштити података о личности, коју су дужни да потпишу физичка лица и предузетници приликом подношења захтева.

Обрасци захтева могу се преузети у електронској форми, као и у папирном облику на писарницама и пријемним местима пословних објеката Народне банке Србије.

Попуњени и потписани Захтеви достављају се искључиво поштом на следеће адресе:

  • Основне организационе јединице Народне банке Србије у Београду: Краља Петра 12;
  • Филијала у Београду: Устаничка 130;
  • Филијала у Новом Саду: Васе Стајића 22;
  • Филијала у Нишу: Милојка Лешјанина 19;
  • Филијала у Крагујевцу: Бранка Радичевића 16а;
  • Филијала у Ужицу: Трг партизана 8;
  • Завод за израду новчаница и кованог новца – Топчидер: Пионирска 2 Београд;

Само захтеви који су поднети на прописаном обрасцу и који су потпуни узеће се у разматрање (што подразумева правилно попуњен и потписан захтев и изјаву подносиоца која се односи на обраду података о личности, као и достављање наведених прилога).

Напомена:

Уколико се Захтев односи на повраћај уплаћених средстава у корист рачуна 980-333-07 (за лична документа), контакт за постављање питања и детаљнија упутства је: