Поднесите притужбу/приговор на рад даваоца финансијских услуга/предлог за посредовање

Ако желите да поднесете притужбу на рад банке, даваоца финансијског лизинга, пружаоца платних услуга или издаваоца електронског новца – кликните овде.

Ако желите да поднесете приговор на рад даваоца услуге осигурања - кликните овде.

Ако желите да поднесете приговор на рад друштва за управљање добровољним пензијским фондом - кликните овде.

Ако је потребно да поднесете допуну документације или изјашњење на захтев Народне банке Србије у поступку по притужби/приговору на рад даваоца финансијских услуга – кликните овде.

Ако желите да поднесете предлог за посредовање – кликните овде.

Кораци у поступку заштите права и интереса корисника финансијских услуга:

  1. Корисник подноси приговор даваоцу финансијских услуга у вези са спорним односом;
  2. Давалац финансијских услуга доставља кориснику одговор по приговору у року од 15 дана (односно 30 дана у случају друштва за управљање добровољним пензијским фондовима);
  3. Ако је корисник незадовољан одговором на приговор који је поднео даваоцу финансијских услуга или ако му тај одговор није достављен у прописаном року – корисник може поднети притужбу/приговор Народној банци Србије и/или предлог за посредовање;
  4. Народна банка Србије ће од даваоца финансијских услуга затражити да се изјасни на наводе из притужбе/приговора корисника и/или на предлог за посредовање;
  5. Народна банка Србије доставља обавештење о налазу по притужби или одговор по приговору у року од три месеца од дана пријема притужбе/приговора и/или спроводи хитан и поверљив поступак посредовања (медијације);

Народна банка Србије поступак по притужби/приговору/предлогу за посредовање спроводи без накнаде.

Примери: