Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ (NPAA)

Потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП) 29. априла 2008, Република Србија (РС) је ступила у уговорни однос са ЕУ и стекла статус придружене државе. Формализацијом односа са ЕУ, РС се, у складу са чланом 72. ССП-а, обавезала на постепено усклађивање законодавства с правним тековинама ЕУ, као и на његову доследну примену.

Ради лакше припреме државе, а нарочито администрације за нове изазове и обавезе, као и за испуњење захтева који су проистицали из ССП-а, било је неопходно припремити програм сличан Националном програму за усвајање правних тековина, који имају све државе кандидати за чланство у ЕУ. Наведени документ би дефинисао развојне и стратешке циљеве, као и мере потребне за њихову реализацију.

У том циљу Влада РС усвојила је 9. октобра 2008. Национални програм за интеграцију РС у ЕУ (НПИ), који је представљао први свеобухватан документ на основу кога су се од 2008. до 2012. планирале све законодавне, институционалне и административне мере у процесу европских интеграција, а успостављен је и први координациони механизам РС за праћење његовог спровођења.

По добијању статуса кандидата за чланство у ЕУ, а у очекивању отварања приступних преговора, Влада РС је 28. фебруара 2013. усвојила нови вишегодишњи програм усклађивања домаћег законодавства с правним тековинама ЕУ под називом Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ (National Programme for the Adoption of the Acquis – NPAA), који је заменио дотадашњи НПИ.

Након отпочињања преговора о чланству и ступањем на снагу ССП-а, Влада РС је 31. јула 2014. усвојила прву ревизију НПАА. Друга ревизија овог програма усвојена је 17. новембра 2016, у фази пријема извештаја са скрининга, израде акционих планова за испуњење мерила за отварање преговора у појединим поглављима, као и припреме преговарачких позиција. Трећа ревизија НПАА усвојена је 1. марта 2018, у околностима интензивних припрема докумената из процеса преговора, отварања и привременог затварања одређеног броја преговарачких поглавља. Као рок за усклађивање домаћег правног оквира с правним оквиром ЕУ одређен је крај 2021. године.

Све обавезе из своје надлежности које су до 2021. биле планиране овим документом Народна банка Србије је испунила доношењем значајних закона и подзаконских аката.

Полазећи од потребе да НПАА буде прилагођен захтевима које поставља нова методологија за приступање ЕУ, четврти ревидирани НПАА, за период од трећег тромесечја 2022. до 31. децембра 2025, усвојен је 21. јула 2022. године.

Поред планова за усклађивање домаћег правног оквира с прописима ЕУ, НПАА садржи и планиране мере за успостављање или јачање институционалне структуре и административних капацитета релевантних за преношење, спровођење и примену правних тековина ЕУ. На нивоу преговарачких група којима руководи, за које је другонадлежна институција или у чијем раду учествује као члан, Народна банка Србије континуирано спроводи активности ради даљег унапређења својих административних капацитета, уз подршку пројеката финансираних из IPA фондова, као и учешћем запослених на стручним семинарима и радионицама у земљи и иностранству.