Шта је FONDex

У циљу повећања транспарентности рада добровољних пензијских фондова (ДПФ), и унапређења упоредивости кретања вредности инвестиционих јединица ДПФ, Народна банка Србије је израдила FONDex, индекс који представља јединствени показатељ тренда кретања система добровољних пензијских фондова. Илустрације ради, FONDEX се може посматрати као вредност инвестиционе јединице коју би имао (имагинарни) фонд који представља скуп свих фондова који послују у Србији.

Вредност FONDex-а се израчунава дневно, а вредност на одређени дан добија се множењем вредности индекса на претходни радни дан и пондерисаним просеком ланчаних индекса вредности инвестиционих јединица за сваки фонд. Као пондер се узима нето вредност имовине фонда, те је у складу са тим и утицај вредности инвестиционе јединице сваког фонда на формирање вредности FONDex-а сразмеран његовом тржишном учешћу. Почетни датум рачунања је 15. новембар 2006. године, дан када је први добровољни пензијски фонд почео са радом, а почетна вредност FONDex-а је 1000.

Потребно је скренути пажњу на то да:

 • Кретања вредности индекса (инвестиционих јединица) у прошлости не представљају гаранцију будућих резултата. Будуће вредности могу бити више или ниже од ранијих.
 • Процентуална промена FONDex-а (као и код сваког индекса) у односу на неки претходни датум значајнија је од његове апсолутне вредности у датом тренутку. Ово нарочито важи када се врши поређење кретања вредности инвестиционих јединица појединих фондова са кретањем вредности FONDex-а.
 • FONDex по својој структури није намањен за поређење са вредностима инвестиционих јединица појединачних фондова. Виша или нижа вредност инвестиционе јединце у односу на FONDex не указује на боље односно лошије перформансе фонда.
 • FONDex није намењен за доношење инвестиционих одлука, и не представља индекс на основу којег се, упоређивањем са кретањем вредности инвестиционих јединица, могу идентификовати надпросечне или исподпросечне перформансе фондова.
 • За адекватно поређење остварених приноса између фондова потребно је располагати информацијама о структури односно степену ризичности улагања имовине тих фондова.

Формула:

fondex_formula

Где је:

 • FONDex(t) – вредност индекса FONDex на дан t
 • FONDex(t-1) – вредност индекса FONDex на претходни радни дан у односу на дан t
 • n – број добровољних пензијских фондова који послују на дан t
 • IJ(i,t) – вредност инвестиционе јединице фонда i на дан t
 • IJ(i,t-1) – вредност инвестиционе јединице фонда i на претходни радни дан у односу на дан t
 • NI(i,t) – нето вредност имовине фонда i на дан t
 • FONDex(t0) – вредност индекса FONDex на почетни дан израчунавања (15. новембар 2006)

Напомена:

Кретање вредности FONDex-a и његово поређење са кретањем вредности инвестиционих јединица ДПФ не може се сматрати препоруком Народне банке Србије за избор ДПФ. Иако Народна банка Србије поступку обелодањивања вредности инвестициониј јединица ДПФ као и вредности FONDex-a приступа са дужном пажњом, НБС не прихвата одговорност за последице инвестиционих одлука насталих коришћењем како самог индекса тако и вредности инвестиционих јединица ДПФ.