Полагање стручног испита за обављање послова информисања о добровољном пензијском фонду

У складу са Одлуком о посредницима друштва за управљање добровољним пензијским фондом и издавању дозволе за обављање услуга пружања информација о том фонду, Народна банка Србије два пута годишње организује полагање стручног испита за обављање услуга пружања информација о чланству у добровољном пензијском фонду и о пословању тог фонда, као и поделе проспеката, с тим да по потреби испит може бити организован и у ванредном року.

Кандидат се пријављује за полагање стручног испита у року који се пре сваког полагања испита објављује на интернет презентацији Народне банке Србије, достављањем пријаве са комплетном документацијом на адресу: Народна банка Србије, Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, Краља Петра 12, 11000 Београд (са назнаком: Група за стручне испите).

Информације о стручном испиту

Уз пријаву за полагање стручног испита за обављање услуга пружања информација о чланству у добровољном пензијском фонду и о пословању тог фонда, као и поделе проспеката, кандидат подноси:

  1. доказ о завршеној школи, односно факултету, а ако је завршио школу, односно факултет у иностранству, кандидат подноси и доказ о нострификацији исправе о завршеној школи, односно факултету надлежне агенције у Републици Србији, у складу са законима којима се уређује средње, односно високо образовање, односно доказ да је започет поступак нострификације те исправе код надлежне агенције;
  2. доказ о радном искуству – потврду послодавца о радном ангажовању, биографију са изјавом о пословима које је обављао, радну књижицу и сл;
  3. потврду, односно уверење надлежног органа да му правноснажном судском одлуком није изречена заштитна мера забране обављања делатности (надлежни привредни суд);
  4. доказ да је уплатио накнаду прописану одлуком којом се утврђује јединствена тарифа по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге (10.000 динара на рачун Народне банке Србије бр. 980- 21-70, позив на број 9-0600-67-ЈМБГ / уместо ове словне ознаке уписујете ваш јединствени матични број или матични број привредног субјекта уплатиоца);
  5. доказ о плаћеној републичкој административној такси у складу са Законом о републичким административним таксама према тарифном бр. 1 износ од 330 динара и према тарифном бр. 9 износ од 570 динара. Уплата се врши на уплатни рачун јавних прихода бр. 840-742221843-57 (Сврха уплате: Републичка административна такса.

Комисија од кандидата може захтевати достављање и других података и документације.

Документација се достављау оригиналу или у овереној копији и не може бити старија од шест месеци на дан достављања пријаве.

Документација мора бити на српском језику, а ако је на страном језику, уз оригинал или оверену копију документа доставља се и његов превод на српски језик који је оверио судски тумач.

Достављена документација се не враћа.

Кандидат који није положио стручни испит уз пријаву за поновно полагање стручног испита за обављање услуга пружања информација о чланству у добровољном пензијском фонду и о пословању тог фонда, као и поделе проспеката, подноси следећу документацију:

  1. потврду, односно уверење надлежног органа да му правноснажном судском одлуком није изречена заштитна мера забране обављања делатности (надлежни привредни суд);
  2. доказ да је уплатио накнаду прописану одлуком којом се утврђује јединствена тарифа по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге (5.000 динара на рачун Народне банке Србије бр. 980- 21-70, позив на број 9-0600-68-ЈМБГ / уместо ове словне ознаке уписујете ваш јединствени матични број или матични број привредног субјекта уплатиоца);
  3. доказ о плаћеној републичкој административној такси у складу са Законом о републичким административним таксама према тарифном бр. 1 износ од 330 динара Уплата се врши на уплатни рачун јавних прихода бр. 840-742221843-57 (Сврха уплате: Републичка административна такса.

Комисија од кандидата може захтевати достављање и других података и документације.

Документација се доставља у оригиналу или у овереној копији и не може бити старија од шест месеци на дан достављања пријаве.

Документација мора бити на српском језику, а ако је на страном језику, уз оригинал или оверену копију документа доставља се и његов превод на српски језик који је оверио судски тумач.

Достављена документација се не враћа.

На полагање стручног испита неопходно је понети личну карту (или пасош) и прибор за писање.

Кандидат који није полагао стручни испит из оправданих разлога (болест, службени пут и сл) може, најкасније седам дана од дана одржавања тог испита, Комисији поднети молбу (писмену или путем електронске поште) да му се уплаћена средства (доказ о уплати накнаде прописане одлуком којом се утврђује јединствена тарифа по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге, као и републичку административну таксу у складу са законом којим се уређују републичке административне таксе) прихвате за следећи испитни рок, са образложењем и доказима о оправданости одсуства са стручног испита.

За све додатне информације обратите се Сектору за надзор над обављањем делатности осигурања – Група за спровођење стручних испита за стицање звања у делатности осигурања и добровољних пензијских фондова на телефон: 011/333-8211, 333-8528 и 333-8212 или на имејл-адресу: ispit.osiguranje@nbs.rs.