02.10.2014.

Народна банка Србије упозорава да биткоин не представља законско средство плаћања у Србији

Поводом учесталих написа о појави нове „валуте“ – биткоина на светским финансијским тржиштима, вести о инсталирању апарата за куповину биткоина и питања да ли је његова употреба дозвољена у Републици Србији, Народна банка Србије указује на следеће:

Биткоин је виртуелна валута. Виртуелне валуте су облик нерегулисаног дигиталног новца који не издаје централна банка, те не гарантује његову вредност. Виртуелне валуте, попут биткоина, купују се за конвенционалне валуте (евро, фунта, долар и др.) директно од другог лица или преко интернет платформи, након чега се пребацују на персонализовани биткоин рачун (тзв. дигитални новчаник) и користе за куповину одређених добара и услуга или се поново конвертују у конвенционалне валуте. Вредност биткоина на овим платформама није гарантована, веома је варијабилна и одређена је понудом и тражњом за том виртуелном валутом.

Интернет платформе које се користе за конверзију виртуелних валута у конвенционалне по правилу су нерегулисане и њихови корисници нису заштићени од ризика којима су изложени приликом обављања трговине. Корисници не уживају правну заштиту у случају да платформа изгуби новац или пропадне (нпр. услед хаковања), чак и када је реч о интернет платформи која је регистрована као привредни субјект код надлежног органа неке земље.

Управо зато је Европска агенција за банкарство, као независно тело Европске уније надлежно за успостављање ефективног и константног надзора над банкарским сектором с циљем очувања финансијске стабилности у земљама чланицама Европске уније, крајем прошле године издала упозорење о куповини, држању и трговању виртуелним валутама, у коме је истакла ризике у вези с њиховим коришћењем
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/598344/EBA+Warning+on+Virtual+Currencies.pdf.

И Европска централна банка у својој посебној публикацији оцењује да биткоин не испуњава све критеријуме неопходне да би се сматрао електронским новцем, те да се на њега не примењује Директива о електронском новцу (Electronic Money Directive2009/110/EC), као ни Директива о платним услугама (Payment Services Directive2007/64/EC) http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf.

У погледу могућности плаћања биткоином у Републици Србији, напомињемо да је, према одредбама Закона о Народној банци Србије, динар новчана јединица Републике Србије и да се све новчане обавезе из послова закључених у Републици Србији изражавају у динарима и извршавају средствима плаћања која гласе на динар, осим ако неким законом није друкчије одређено. Законом о платном промету прописано је да се послови платног промета обављају у динарима, а Законом о девизном пословању да се плаћање, наплаћивање и пренос између резидената и између резидената и нерезидената у Републици Србији врши у динарима, а изузетно се може вршити и у девизама у случајевима који су прописани овим законом. Поред тога, Законом о девизном пословању мењачки послови су дефинисани као послови куповине од физичких лица и продаје тим лицима ефективног страног новца и чекова који гласе на страну валуту. Такође, Одлуком о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту утврђено је да банке и овлашћени мењачи могу да купују и продају ефективни страни новац само у валутама које су наведене у тој одлуци. У складу с тим, биткоин не може бити предмет куповине и продаје од стране банака и овлашћених мењача.

Имајући у виду наведено, упозоравамо да биткоин не представља законско средство плаћања у Републици Србији, нити може бити предмет куповине и продаје од стране банака и овлашћених мењача. Због тога, као и због чињенице не постоје никакви механизми законске заштите улагача, улагање у биткоин или сличне виртуелне валуте које не издаје централна банка и за чију вредност она не гарантује представља ризик и може изазвати финансијске губитке. Свако ко се упушта у ове или било које друге активности у вези с виртуелним валутама, чини то на сопствену одговорност и самостално сноси финансијске ризике који проистичу из тих активности.

Кабинет гувернера