Пројекти НБС финансирани из фондова ЕУ

Подршка ЕУ Народној банци Србије кроз пројекте и инструменте техничке помоћи

С обзиром да Републику Србију (РС) током преговора о чланству у ЕУ очекује испуњење бројних, сложених и узајамно повезаних правних и економских критеријума, Народна банка Србије (НБС), као значајан учесник овог процеса, континуирано јача своје институционалне и административне капацитете, како би успешно одговорила на све потенцијалне изазове у оквиру овог процеса. Један од инструмената којима НБС то остварује јесте и подршка IPA фондова ЕУ ( Instrument for Pre - Accession Assistance – IPA ) кроз пројекте, као и подршка ЕУ кроз разне видове техничке помоћи.

Најзначајнији пројекти подршке НБС реализовани су у сарадњи са Европском централном банком и Европским системом централних банака. Такође, значајну подршку НБС је пружила и Немачка агенција за међународну сарадњу (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ), као и PLAC (Policy and Legal Advice Centre).

20200306

Пројекти и инструменти техничке помоћи

 • Интензивна сарадња НБС и Европске централне банке на спровођењу пројеката који су финансирани средствима ЕУ започела је током 2008, кроз пројекат техничке помоћи „Анализа потреба Народне банке Србије”.

  У пројекту, чији је циљ била упоредна анализа постојећег регулаторног и оперативног оквира пословања НБС са стандардима Европског система централних банака у шест области пословања, учествовало је 17 националних централних банака Европског система централних банака. Иначе, пројекат је трајао од септембра 2008. до маја 2009. године.

  Резултат пројекта био је Извештај о процени потреба НБС (Needs Analysis Report), с препорукама за одређена усклађивања ради припреме НБС за укључивање у Европски систем централних банака.

   

 • Сарадња са Европском централном банком и Европским системом централних банака настављена је у оквиру новог пројекта „Јачање институционалних капацитета Народне банке Србије“.

  Пројекат је такође финансиран из IPA фондова ЕУ, трајао је у периоду од фебруара 2011. до децембра 2013, а у његовој реализацији учествовали су експерти Европске централне банке и 21 централне банке држава чланица ЕУ.

  Обухватио је 13 области пословања НБС, и то: супервизију финансијског сектора, усклађивање законодавства, либерализацију кретања капитала, управљање девизним резервама, монетарне операције, заштиту корисника финансијских услуга, подршку у процесу приступања ЕУ, економске анализе и истраживања, статистику, платни систем, финансијску стабилност, рачуноводствено и финансијско извештавање, као и информациону технологију.

  Израдом стратегија, интерних смерница и економских модела, чија је примена омогућила усаглашавање пословања НБС са стандардима Европског система централних банака, као и напредак у усклађивању домаћих прописа с правним оквиром ЕУ, НБС је реализовала све планиране резултате пројекта.

 • Значајну подршку НБС пружио је и PLAC (Policy and Legal Advice Centre), у оквиру пројекта „Правна подршка преговорима“, који је такође био финансиран из IPA фондова.

  Главни циљ пројекта био је пружање помоћи РС у ефективном вођењу приступних преговора кроз побољшање усклађености домаћег законодавства с правним тековинама ЕУ, спровођење прописа, као и унапређење капацитета институција за вођење преговора.

  Као институција која је првонадлежна за преговарачко поглавље 9 – Финансијске услуге и другонадлежна за поглавље 4 – Слободно кретање капитала, корисник пројекта била је и НБС. Након извршене анализе потреба, а у складу са резултатима процеса скрининга, НБС је у оквиру два наведена поглавља кандидовала и успешно реализовала седам пројектних задатака, и то за области банкарство и финансијски конгломерати, осигурање и струковне пензије, кретање капитала и текућа плаћања и платни систем.

  Подршка наведеног пројекта у усклађивању националног законодавства с правним тековинама ЕУ није значајна само са аспекта реализације плана за усаглашавање законодавног оквира РС с правним оквиром ЕУ, већ и као потврда да су административни капацитети НБС адекватни за преношење, спровођење и примену правне тековине ЕУ.

 • У периоду од септембра 2018. до марта 2020. у сарадњи с Европским системом централних банака реализован је још један IPA пројекат „Јачање институционалних капацитета Народне банке Србије у процесу приступања Европској унији”. Пројекат је спроведен у сарадњи с конзорцијумом централних банака Немачке, Хрватске и Румуније, уз подршку GIZ-а. Поред централних банака Немачке, Румуније и Хрватске, у пројекту су учествовале и Европска централна банка, централне банке Енглеске, Аустрије, Португалије, Словачке и Словеније, као и Хрватска агенција за надзор финансијских услуга (ХАНФА) и немачка Савезна агенција за финансијски надзор (Bundesanstalt für FinanzdienstleistungsaufsichtBaFin).

  Циљ пројекта је била припрема НБС за придруживање Европском систему централних банака, након ступања РС у чланство ЕУ. Током осамнаест месеци трајања пројекта, остварени су сви планирани циљеви, односно успешно је реализовано свих дванаест пројектних активности, у оквиру десет области пословања НБС: економског истраживања, финансијске стабилности, управљања девизним резервама, финансијског извештавања, осигурања, међународне сарадње, либерализације кретања капитала, заштите корисника финансијских услуга, рачуноводства и ИТ извештавања и управљања.

  Реализацијом свих пројектних задатака НБС је још једном потврдила посвећеност континуираном унапређењу пословања и усавршавању својих запослених, не само како би одговорила изазовима процеса преговора са ЕУ већ како би, пре свега, радила у најбољем интересу грађана и привреде РС.