18.06.2021.

Резултати мајске анкете о инфлационим очекивањима

Краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, према резултатима мајске анкете, крећу се у границама циља (3 ± 1,5%).

Финансијски сектор очекујe да ће инфлација у мају наредне године износити 2,5%, док привредници очекују нешто нижу инфлацију, на нивоу од 2,0%.

Када је реч о средњорочним инфлационим очекивањима (за мај 2023. и 2024. године), она се код финансијског сектора, слично краткорочним, крећу око нивоа од 2,5%, док су очекивања привредника нешто нижа и износе 1,7%.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог привредног раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (временске серије, методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на интернет страници Народне банке Србије у одељку Публикације.

Кабинет гувернера