11.10.2021.

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у септембру

Бруто девизне резерве Народне банке Србије биле су на крају месеца на рекордно високом нивоу од када се прате и на крају септембра износиле су 16.802,5 милиона евра, што је за 1.217,1 милион евра више него на крају августа.

Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 149 одсто и око седам месеци увоза робе и услуга, што је двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају септембра износиле су 14.246,0 милиона евра и за 1.061,3 милиона евра повећане су у односу на крај претходног месеца.

Повећање бруто девизних резерви у септембру резултат је првенствено прилива по основу две емисије еврообвезница у еврима у укупном износу од 1.707,7 милиона евра. Република Србија је на међународном финансијском тржишту, први пут у својој историји, емитовала зелену еврообвезницу у номиналном износу од 1,0 милијарди евра (рочности седам година, по најнижој купонској стопи до сада од 1,00% и стопи приноса од 1,26%) и истовремено петнаестогодишњу конвенционалну еврообвезницу у еврима у номиналном износу од 750 милиона евра, што је еврообвезница најдуже рочности коју је Република Србија до сада емитовала.

Нето приливи у девизне резерве током септембра, поред поменуте продаје еврообвезнице, остварени су и по основу активности Народне банке Србије на домаћем девизном тржишту (нето ефекат 165,0 милиона евра), управљања девизним резервама, донација и другим основима (укупно нето 199,6 милиона евра). Наведени приливи били су више него довољни да покрију одливе по основу нето раздужења државе на име девизних кредита и хартија од вредности (865,5 милиона евра, од чега је 619,8 милиона евра искоришћено за отплату преосталог дела доларске еврообвезнице емитоване 2011. године) и одливе по другим основима (укупно 16,1 милион евра).

На повећање девизних резерви у септембру додатно је утицао и позитиван ефекат тржишних фактора у нето износу од 26,4 милиона евра.

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у септембру износио је 577,7 милиона евра и био је за 26,6 милиона евра већи него у претходном месецу. У првих девет месеци ове године, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 4.702,5 милиона евра.

У септембру, као и од почетка ове године, вредност динара према евру готово је непромењена. Народна банка Србије је на међубанкарском девизном тржишту у септембру нето купила 135,0 милиона евра. Посматрано од почетка године, Народна банка Србије је, ради одржавања релативне стабилности на девизном тржишту, нето купила 1.100,0 милиона евра.

Кабинет гувернера