31.05.2023.

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према подацима Републичког завода за статистику, реални међугодишњи раст бруто домаћег производа у првом тромесечју 2023. године износио је 0,7% и у складу је са прелиминарном проценом Републичког завода за статистику.

Индустријска производња је у периоду јануар–април 2023. године остварила међугодишњи раст од 1,9%, вођена растом сектора енергетике (17,6%) и рударства (3,3%), док је прерађивачка индустрија забележила смањење активности од 1,7%. У оквиру прерађивачке индустрије, раст је забележен у 12 од 24 гране, при чему је највећи позитиван допринос потекао од производње машина и опреме и фармацеутских производа, док је највећи негативан допринос потекао од производње основних метала, производа од метала и хемијске индустрије.

Посматрано само у априлу 2023, индустријска производња је повећана за 0,4% међугодишње, чему је допринео раст енергетике (14,6% међугодишње). Рударство је практично стагнирало (–0,2% међугодишње), док је производња у прерађивачкој индустрији смањена (–2,6% међугодишње).

Промет у трговини на мало је у априлу 2023, у односу на исти месец претходне године, реално смањен за 6,1%, док је у периоду јануар–април реално смањење промета износило 4,5% међугодишње. Укупан број долазака туриста је у априлу виши за 22,2% међугодишње, а укупан број ноћења туриста за 17,7%. У периоду јануар–април 2023, укупан број долазака туриста виши је за 19,9% међугодишње, а број ноћења туриста за 16,5% међугодишње.

Када је реч о спољнотрговинским кретањима настављена су позитивна кретања с обзиром да је, робни извоз изражен у еврима у априлу порастао за 5,6% међугодишње, док је робни увоз изражен у еврима смањен за 14,8% међугодишње. У оквиру робног извоза, бележи се даљи раст извоза прерађивачке индустрије и електричне енергије, док је, с друге стране, смањење робног увоза резултат пре свега нижег увоза енергената и интермедијарних производа.

Кабинет гувернера