11.09.2023.

Народна банка Србије донела одлуку – привремено ограничене каматне стопе на стамбене кредите

Народна банка Србије је на данашњој ванредној седници Извршног одбора донела Одлуку о привременим мерама за банке које се односе на стамбене кредите физичким лицима, којом је ограничила каматну стопу за дужнике који су корисници првог стамбеног кредита с променљивом каматном стопом, а чији уговорени износ не прелази 200.000 евра. Тим дужницима је привремено ограничена номинална каматна стопа за наредних 15 месеци, почев од октобарске рате. Банка неће имати право да од дужника потражује разлику у камати услед примене ове одлуке.

Код стамбених кредита који су одобрени закључно са 30. јулом 2022. године – номинална каматна стопа не може бити виша од 4,08% (просечна пондерисана каматна стопа на стање стамбених кредита одобрених у Републици Србији коју је објавила Народна банка Србије са стањем на дан 31. јула 2022. године увећану за 30%). To значи да ће тим дужницима бити умањена рата кредита од 10% до више од 25%.

У наставку је репрезентативни пример кредита одобреног 1. децембра 2021. године у износу од 100.000 евра с номиналном каматном стопом од 6М ЕURIBOR + 3% на период отплате од 25 година и ефекти примене ограничења номиналне каматне стопе на ниво од 4,08%.

Износ одобреног кредита у EUR   –   100.000
Каматна стопа   –   3% + 6M EURIBOR
Иницијални рок   –   25 година

Тренутни ануитет

висина каматне стопе 6,95%
износ ануитета у EUR 694

Ануитет након примене мере

висина каматне стопе 4,08%
износ ануитета у EUR 532
апсолутно смањење ануитета у односу на тренутно важећи (у EUR) -162
просечна релативна промена ануитета у односу на тренутно важећи -23%

Код стамбених кредита који су одобрени од 31. јула 2022. године до ступања на снагу Одлуке, а чија је иницијална каматна стопа већа од 4,08%, корисници ће закључно с децембром 2024. године плаћати умањену рату кредита с каматом из првобитног плана отплате. Наведено значи да су и ови дужници заштићени од даљег раста рате кредита, иако су околности у којима су се ови грађани задужили већ јасно указивале на могући даљи раст EURIBOR-а.

Посебно наглашавамо да је каматна стопа ограничена само у смислу њеног даљег раста, док ће банке у случају да дође до снижавања променљивих каматних стопа бити у обавези да ускладе износ рате у складу са закљученим уговором о стамбеном кредиту.

За стамбене кредите који се одобравају након ступања на снагу Одлуке у периоду њене примене прописана су следећа ограничења:

  • Код стамбених кредита с променљивом каматном стопом банка је дужна да фиксни део номиналне каматне стопе (маржа банке) утврди у проценту који није виши од 1,1% до 31. децембра 2024. године, а након тог периода у проценту који буде утврђен уговором о том кредиту;
  • Код стамбених кредита с фиксном каматном стопом банка може одобравати стамбени кредит уз номиналну каматну стопу до 5,03%.

Поред тога, Народна банка Србије је овом одлуком омогућила да сви корисници стамбених кредита, укључујући и кориснике с фиксном каматном стопом, могу превремено да отплате кредит без обавезе да плаћају накнаду за превремену отплату, која код кредита закључених након 5. децембра 2011. године износи до 1%, а код кредита који су закључени пре тог датума често је уговарана и у већем проценту.

Овим привременим мерама Народна банка Србије још једном одговорно и благовремено обезбеђује очување стабилности финансијског сектора и штити грађане у неизвесним околностима променљивих каматних стопа. Још једном се превентивно делује с обзиром на тренутне околности уместо да се чека материјализација негативних ефеката и пораст проблематичних кредита, када би свака реакција била изнуђена и извесно ограниченог домета. На тај начин Народна банка Србије признаје и поздравља показану спремност и способност дужника корисника стамбених кредита да своје преузете обавезе измирују на време, што се показало у претходном периоду с обзиром на минималан број дана доцње по овим кредитима. Коначно, уз усвајање ових привремених мера Народна банка Србије истовремено очекује да ће банке показати додатну спремност да своје пословање прилагоде околностима тако да не угрозе поверење постојећих и будућих клијената, чиме ће себи обезбедити одрживо пословање и будући раст.

Кабинет гувернера